www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na
Artykuł dodany przez: admin (2011-04-21 12:19:48)

   Bargłów Kościelny dnia 21.04.2011 r.

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Augustowska47

16-320 Bargłów Kościelny

 (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy. WB.2222-3/11                                       

 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: „Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu roku 2011. Łączna ilość objęta zamówieniem 4500 metrów sześciennych”  

 (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez:

1. Jabłoński Jan  z siedzibą w: 16-300 Augustów, ul. Porzeczkowa 20 z ceną: 181.714,05 zł brutto.

2. Usługi Transportowo-Sprzętowo-Remontowe Tomasz Klekotko z siedzibą w: 19-314 Kalinowo, Długie 3 z ceną: 188.190,00 zł brutto

 Została wybrana oferta nr 1 Wykonawcy Jabłoński Jan 16-300 Augustów, ul. Porzeczkowa 20, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta była najtańszą złożoną w tym postępowaniu.

 W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne  w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni (w przypadku zawiadomienia przesłanego listem za potwierdzeniem odbioru)
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=214