www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dre
Artykuł dodany przez: admin (2011-04-07 14:19:50)

 Bargłów Kościelny, dn. 07.04.2011r 

 

WB.2222-2/11

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo”

 

  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z póź.zm), niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo”. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust.1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę: Wykonawstwo Robót Ziemno Budowlanych Romuald Barszczewski 16-320 Bargłów Dworny. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była najtańszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.
  2. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Wykonawstwo Robót Ziemno Budowlanych Romuald Barszczewski, 16-320 Bargłów Dworny

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

  1. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty.
  1. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.
  2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni.

 

 

 

Otrzymują:

-oferenci wg rozdzielnika

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=212