www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: „Melioracje użytków rolnych zadanie inwestycyjne Kroszówka w Gminie Bargłów Kościelny “
Artykuł dodany przez: admin (2011-03-29 13:16:24)

 Bargłów Kościelny, dnia 18 lutego 2011r.

O.5217-1/11

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), oraz w związku z §3 ust. 1 pkt. 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Sportowa 20 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Melioracje użytków rolnych zadanie inwestycyjne Kroszówka  w Gminie Bargłów Kościelny “

 

stwierdzam

 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Melioracje użytków rolnych zadanie inwestycyjne Kroszówka  w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 

UZASADNIENIE

 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Sportowa 20 złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Melioracje użytków rolnych zadanie inwestycyjne Kroszówka  w Gminie Bargłów Kościelny “

 Planowane zamierzenie inwestycyjne wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (§3 ust. 1, pkt. 78), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

 Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym.

 W dniu 03.02 2011 r. Wójt Gminy Bargłów Kościelny wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 18 lutego 2011 r. nr  WOOŚ-II-4240.83.2011.UM wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ustalono, co następuje:Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne należy do II grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 88 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.Wnioskowane zamierzenie obejmuje wykonanie szczegółowej melioracji użytków rolnych we wsi Kroszówka na działkach o nr geod. 113, 58, 57, 112, 271/1, 263, 264/1, 56, 83, 60, 85, 84, 1/1, 1/2, 1/5, 1/6, 1/3, 1/7, 2/5, 2/3, 2/1, 2/2, 2/4, 140, 141, 30/3, 30/5, 27, 28, 26, 22/2, 25/1, 29, 141, 22/1, 30/2, 31, 30/6, 139, 195, 21/4, 23/2, 23/4, 32, 33, 175, 178, 150, 153, 154, 155, 156, 148/1, 146/1, 18, 44, 28, 54, 150/1, 175/1, 181/1, 183/1, 66/1, 155/1, 173/1, 47, 1, 6/2, 20, 24, 25, 26/2, 46, 50, 51, 87, 89, 179/1, 42, 16/1, 88, 13, 14, 39, 159/1, 5, 153, 185/1, 16/2, 43, 31, 57, 60, 254/1, 167/1, 30, 56, 119, 113, 115, 112, 114, 116, 118/1, 125/1, 171/1, 120, 121, 122,7,9, 10, 11, 19,32,37,45,58,61, 165/1, 10, 143/1, 36, 33, 59, 62, 65/1, 65/2, 63, 64, 26/1, 27, 52, 53, 143/2, 15/1, 34, 35, 41, 177/1, 193, 194, 189, 192/1, 23, 49, 90, 86, 186, 8, 12, 38, 40, 145/1, 161/1, 157/1, 3, 4, 21, 252, 130, 132/1, 197/2, 198/2, 29, 55, 38, 40, 22, 48, 91, 133, 136/1, 188/3, 188/2, 128/1, 127, 126, 169/1, 163/1, 17, 260, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 258, 100, 15/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 214, 215/1, 216, 217, 219, 221, 180, 186/1, 183 gmina Bargłów Kościelny.

Obszar przewidziany do melioracji szczegółowych użytków rolnych (nie przewiduje się wykonywania lub modernizacji urządzeń zaliczanych do melioracji podstawowych) położony jest w zlewni rzeki Pogorzałka i Jeziora Pogorzałka w obrębie ewidencyjnym części wsi Górskie, Kroszewo, Brzozówka i Kroszówka gmina Bargłów. Teren przewidywany do melioracji obecnie w całości użytkowany jest rolniczo i nie przewiduje się zmiany jego użytkowania po realizacji inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje obiektów kubaturowych. Nie zakłada się również wykonywania nowych rowów w obrębie obszarów leśnych, z czym związana jest konieczność zmiany użytkowania.

Projektowana inwestycja należy do typowych zabiegów melioracyjnych. Istniejące rowy należy określić jako śladowe, odprowadzające tylko część nadmiaru wód powierzchniowych gromadzących się okresowo na użytkach rolnych. W ramach przedsięwzięcia zakłada się wykonanie: głównych ciągów odprowadzających okresowo nadmiar wody (odcinków rowów w obrębie użytkówzielonych z wstawkami rurociągów w przekopach na gruntach ornych), systematyczną sieć drenarską na gruntach ornych oraz użytkach zielonych poza zasięgiem oddziaływania rowów (zbieracze, sączki), budowli na rowach zapewniających komunikację po terenie (przepusty typowe Pt), budowli na rurociągach i zbieraczach drenarskich (wyloty prefabrykowane betonowe typu W-l i W-3, studzienki drenarskie typu S-l/100). Studzienki usytuowane, jako wlotowe z rowów do rurociągów dodatkowo będą wyposażone w kraty wlotowe, a niektóre również w piętrzenia szandorowe. Studzienki usytuowane w nieckach będą dodatkowo wyposażone w kratki przelewowe przejmujące wody powierzchniowe.

Istniejące trasy śladowych rowów uległy dekapitalizacji i nie spełniają swego zadania. W okresie wiosennym i po intensywnych opadach woda nie mieści się w korytach rowów. Występująca woda na teren przyległy utrudnia jego rolnicze wykorzystanie, a nawet wyrządza szkody w uprawach polowych. Istniejące budowle komunikacyjne - „mostki" i przepusty są także w znacznym stopniu zniszczone i nie spełniają swej roli. Brak jest jakichkolwiek urządzeń do regulowania odpływu. Głównym odpływem z rozpatrywanego terenu jest rzeka Pogorzałka uregulowana w latach ubiegłych. Rzeka wymagać będzie jedynie zabiegów konserwacyjnych polegających na bieżącym wykaszaniu skarp i okresowym odmulaniu dna rzeki. Roboty związane z wykonawstwem projektowanych prac melioracyjnych należą do typowych robót ziemnych. Do robót umocnieniowych będą używane materiały naturalne. Umocnienie dna i skarp rowów przy budowlach wykonane zostanie jako narzuty kamienne na podkładzie z włókniny. Rurociągi drenarskie zostaną zabezpieczone przed zamuleniem za pomocą żwiru i włókniny. Drenowanie wykonane będzie z rur betonowych. Teren po rozplantowaniu urobku z wykopu tras rowów zostanie obsiany mieszankami trwa i przywrócony do rolniczego użytkowania, jako użytek zielony.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ustalono, co następuje:

planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystywania wody do nawodnień z uwagi na bardzo skąpe zasoby wody w zlewni i ukształtowanie terenu; w celu umocnienia dna i skarp rowów przy budowlach zostanie wykorzystany kamień polny, zaś rurociągi drenarskie zostaną zabezpieczone przed zamuleniem za pomocą żwiru i włókniny.

 przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz.535 z póź. zm.).

Dalsza analiza materiału dowodowego pod kątem dalszych wymagań zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, na górskich lub leśnych czy innych obszarach objętych ochroną, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami Natura 2000, w odległości ok. 4,1 km od najbliższego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Biebrzańska" (kod:PLB200006) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, ze zm.) oraz w odległości ok. 4,1 km od najbliższego projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Biebrzy" (kod:PLH200008) zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Ze względu na specyfikę oraz skale przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na powyższe obszary. W związku z powyższym z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, jego znaczne oddalenie od obszarów Natura 2000, należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie

będzie w znaczący sposób pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, a także w sposób znaczący wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Tym samym należy stwierdzić, że odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla planowanego przedsięwzięcia uważa się za uzasadnione.

Jednocześnie informuje się, iż w przypadku konieczności zniszczenia stanowisk gatunków chronionych, w trakcie prowadzenia robót budowlanych, inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stosownie do art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Natomiast zgodnie z art. 118 ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) „prowadzenie robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne - na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, następuje na podstawie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który ustala warunki prowadzenia robót".

Po analizie przedłożonej dokumentacji stwierdza się, iż zachodzą przesłanki do uzyskania decyzji ustalającej warunki prowadzenia ww. robót. Kierując się zasadą przezorności wynikającą z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) obliguje do przewidzenia wszelkich następstw ingerencji w środowisko oraz podjęcia działań, które będą im zapobiegały lub będą je ograniczały do pewnego minimalnego stanu akceptowalnego z punktu widzenia ochrony środowiska. Przeciwne stanowisko kłóciłoby się z zasadniczymi celami ochrony przyrody. Procedura określona w art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody stanowi gwarancję, że przedmiotowe prace zostaną wykonane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, minimalizując negatywny wpływ na przyrodę.

 

 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie opinią Nr 05/0/NZ/2011 z dnia 16 lutego 2011 r., również nie stwierdził potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia:  Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż zamierzeniem jest wykonanie melioracji wodnej na użytkach rolnych w celu uregulowania stosunków po wietrzno-wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy zwłaszcza przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Do wniosku dołączono dokumentację dotyczącą planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) to jest:

- wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze dla którego nie ma sporządzonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia zlewni w obrębie której będzie realizowany projekt melioracji szczegółowych wynosi 254,00 ha. Projektem będzie objęte ok. 90,00 ha użytków rolnych w obrębie ww. zlewni, z czego 56,00 ha będzie stanowiło powierzchnię melioracji gruntów ornych , 34,00 ha użytków zielonych.. Na pozostałe tereny, składają się grunty orne nie wymagające melioracji, lasy, zadrzewienia, zakrzaczenia, tereny zabudowane, nieużytki, grunty pod drogami, rowami i zbiornikami wodnymi.

Powyższe przedsięwzięcie należy do typowych zabiegów melioracyjnych w ramach których zakłada się wykonanie:

- głównych ciągów odprowadzających okresowo nadmiar wody - odcinki rowów w obrębie użytków zielonych z wstawkami rurociągów w przekopach na gruntach ornych,

- systematycznej sieci drenarskiej na gruntach ornych oraz użytkach zielonych poza zasięgiem oddziaływania rowów - zbieracze i sączki,

- budowli na rowach zapewniających komunikację po terenie - przepusty typowe P i Pt oraz dodatkowo okresowe zatrzymywanie wody w rowie - przepusty z piętrzeniem typu PP,

- budowli na rurociągach i zbieraczach drenarskich - wyloty prefabrykowane betonowe typu W - 1 i W - 3, studzienki drenarskie typu S - 1/100. Studzienki usytuowane jako wlotowe z rowów do rurociągów dodatkowo będą wyposażone w kraty wlotowe, a niektóre również w piętrzenia szandorowe. Studzienki usytuowane w nieckach będą dodatkowo wyposażone w kratki przelewowe przejmujące wody powierzchniowe.

Zakres robót związanych z wykonaniem projektowanych prac melioracyjnych będzie obejmować:

- wykonanie wykopów rowów,

 

- wykonanie wykopów rowów,

- wykonanie wykopów fundamentowych pod budowle hydrotechniczne,

- wykonanie wykopów pod rurociągi drenarskie,

- rozplantowanie urobku z wykopów rowów,

- zasypanie budowli hydrotechnicznych,

- zasypanie rurociągów drenarskich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, poprzez uregulowanie stosunków powietrzno -wodnych, ma na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy zwłaszcza przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją oraz kartą informacyjną dotyczącą planowanej inwestycji jej lokalizacji, zakresem prac, ewentualnym wpływem na pogorszenie warunków życia mieszkańców oraz uwzględniając łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, biorąc pod uwagę powyższe, nie dostrzega poważnych zagrożeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi i postanawia jak w sentencji.

 

 Niniejsze postanowienie włączono do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 w/w Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Strony postępowania poinformowano o toczącym się postępowaniu, zapewniono możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny w pok Nr 2 .W trakcie postępowania nie wpłynęły wnioski i uwagi od stron postępowania.

 Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

 Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, a informacja o wydanej decyzji zostanie umieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w 72 ust. 1 pkt 1-13; wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta gminy Bargłów Kościelny, w terminie 14 dni o daty jej doręczenia.

Otrzymują:

 

1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Sportowa 202

2.Sołtys Wsi Kroszówka

3.Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia

4.a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji nr O.5217-1/11 z dnia 18 lutego 2011 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 Przedmiotowym przedsięwzięciem są Melioracje użytków rolnych zadanie inwestycyjne Kroszówka  w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 roku – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z dnia 01.11.2008 r./

 informuję jak niżej:

 

pkt. 1.rodzaj, skala, i usytuowanie przedsięwzięcia;

 

Projektowana inwestycja należy do typowych zabiegów melioracyjnych. Melioracje wodne na użytkach rolnych polegają na uregulowaniu stosunków powietrzno – wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy zwłaszcza przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Istniejące rowy należy określić jako śladowe, odprowadzające tylko część nadmiaru wód powierzchniowych gromadzących się okresowo na użytkach rolnych.

 W ramach planowanej inwestycji zakłada się wykonanie:

 - głównych ciągów odprowadzających okresowo nadmiar wody / odcinki rowów w obrębie użytków zielonych z wstawkami rurociągów w przekopach na gruntach ornych /.

 - systematyczną sieć drenarską na gruntach ornych oraz użytkach zielonych poza zasięgiem oddziaływania rowów / zbieracze i sączki /.

 - budowli na rowach zapewniających komunikację po terenie / przepusty typowe Pt /.

 - budowli na rurociągach i zbieraczach drenarskich / wyloty prefabrykowane betonowe typu W – 1 i W – 3, studzienki drenarskie typu S – 1/100 /. Studzienki usytuowane, jako wlotowe z rowów do rurociągów dodatkowo będą wyposażone w kraty wlotowe, a niektóre również w piętrzenia szandorowe. Studzienki usytuowane w nieckach będą dodatkowo wyposażone w kratki przelewowe przejmujące wody powierzchniowe.

 Obszar przewidziany do melioracji szczegółowych użytków rolnych / nie przewiduje się wykonywania lub modernizacji urządzeń zaliczanych do melioracji podstawowych / położony jest w zlewni rzeki Pogorzałka i Jeziora Pogorzałka w obrębie ewidencyjnym części wsi Górskie, Kroszewo, Brzozówka i Kroszówka gmina Bargłów, powiat augustowski, województwo podlaskie.

Istniejące trasy śladowych rowów uległy dekapitalizacji i nie spełniają swego zadania. W okresie wiosennym i po intensywnych opadach woda nie mieści się w korytach rowów. Występująca woda na teren przyległy utrudnia jego rolnicze wykorzystanie a nawet wyrządza szkody w uprawach polowych w przypadku wylewów w okresie wegetacji.

Istniejące budowle komunikacyjne - „mostki” i przepusty są także w znacznym stopniu zniszczone i nie spełniają swej roli. Brak jest jakichkolwiek urządzeń do regulowania odpływu.

Na użytkach rolnych /grunty orne i użytki zielone/ położone w zlewni cząstkowej jeziora Sumowo zaprojektowano drenaż rolniczy. Z uwagi na zalegające na tym terenie gleby o ciężkim składzie mechanicznym /gliny średnie i ciężkie a nawet iły/ uprawy polowe są bardzo utrudnione w okresach o nadmiernym uwilgotnieniu gleb. Opóźnienie upraw i siewów wiosennych skraca okres wegetacji roślin, co skutkuje obniżką plonów. Zaprojektowana sieć drenarska odprowadzi jedynie nadmiar wody, która jest nie wykorzystywana przez rośliny. Obniżenie lustra wód gruntowych powoduje przewietrzenie profilu glebowego, co wpływa korzystnie na rozwój roślinności. Zwiększa się także zdolność retencyjna gleb.

Głównym odpływem z rozpatrywanego terenu jest rzeka Pogorzałka uregulowana w latach ubiegłych, posiada wymiary: szer. dna 0,8 – 1,4 m, nach. skarp 1: 1,5, średnia głębokość 1,4 m. Rzeka będzie wymagać jedynie zabiegów konserwacyjnych polegających na bieżącym wykaszaniu skarp i okresowym odmulaniu dna rzeki.

 Prace melioracyjne będą prowadzone poza obszarem chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” – granice terenu w obrębie którego będą prowadzone roboty pokazano na mapie poglądowej zadania inwestycyjnego KROSZÓWKA” w skali 1 : 10 000.

 

pkt. 2.powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego, dotychczasowy

sposób wykorzystania i pokrycie szatą roślinną;

 

 Ogółem powierzchnia zlewni w obrębie, której zamierza się wykonać urządzenia melioracji szczegółowych wynosi – 254,00 ha

 W tym:

 - użytki rolne do melioracji – 90,00 ha

  w tym – użytki zielone   34,00 ha

 - grunty orne    56,00 ha

 - pozostałe tereny, na które składają się: grunty orne nie wymagające melioracji, lasy, zadrzewienia, zakrzaczenia, tereny zabudowane, nieużytki, grunty pod drogami, rowami i zbiornikami wodnymi itp.

 Teren przewidywany do melioracji obecnie w całości użytkowany jest rolniczo i nie przewiduje się zmiany jego użytkowania po realizacji inwestycji. Po wykonaniu prac melioracyjnych uprawy polowe będą w znacznym stopniu ułatwione.

Projekt nie przewiduje obiektów kubaturowych. Nie zakłada się wykonywania nowych rowów w obrębie obszarów leśnych, z czym związana jest konieczność zmiany użytkowania.

 

pkt. 3.rodzaje technologii;

 

Roboty związane z wykonawstwem projektowanych prac melioracyjnych należą do typowych robót ziemnych. Głównie wykonywane będą sprzętem mechanicznym.

koparki jednonaczyniowe:

- wykopy rowów;

- wykopy fundamentowe pod budowle hydrotechniczne;

koparki wielonaczyniowe;

- wykopy pod rurociągi drenarskie;

spycharki;

- rozplantowanie urobku z wykopu rowów;

- zasypanie budowli hydrotechnicznych;

- zasypanie rurociągów drenarskich;

Do robót umocnieniowych używane będą materiały naturalne /faszyna leśna, darnina i mieszanki traw /

Ø stopa skarp rowu – opaska z kiszek faszynowych;

Ø skarpy wykopów – darnina i mieszanki traw /obsiew skarp/;

Ø budowle hydrotechniczne:

- rury żelbetowe /przewody przepustów/;

- kamień polny – narzuty kamienne na podkładzie z włókniny /umocnienia

dna i skarp rowów przy budowlach/;

- beton hydrotechniczny /przyczółki wlotowe i wylotowe przepustów/;

Ø rurki ceramiczne i PCV /rurociągi drenarskie/;

Ø żwir i włóknina /zabezpieczenia rurociągów drenarskich przed zamuleniem/;

 Drenowanie wykonywane będzie z rur betonowych / rurociągi o średnicy powyżej 20 cm /, rurek ceramicznych / rurociągi o średnicy 5 – 20 cm /,rur PCV / przejścia pod drogami i wstawki rurociągów przy podłączaniu zbieraczy do studzienek /

Teren po rozplantowaniu urobku z wykopu tras rowów zostanie obsiany mieszankami traw

i przywrócony do rolniczego użytkowania, jako użytek zielony.

 

pkt. 4.warianty przedsięwzięcia;

 

Nie przewiduje się rozwiązań wariantowych.

 

pkt. 5.przewidywane ilości wykorzystywanej wody, innych surowców, materiałów

i energii;

 

W trakcie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystywania wody do nawodnień z uwagi na bardzo skąpe zasoby wody w zlewni i ukształtowanie terenu. Przewiduje się jedynie regulowanie odpływu tzn. w okresach zwiększonych przepływów zmagazynowanie wody w cofkach budowli piętrzących celem zasilenia wód gruntowych w okresach niżówek, co zwiększy okresowo retencję gruntową.

Nie zachodzi potrzeba używania innych materiałów poza wymienionymi w pkt. 3, jak również nie będzie potrzeba wykorzystywania energii elektrycznej. Cały proces konserwacji i obsługa projektowanych budowli odbywać się będzie ręcznie.

 

pkt. 6.rozwiązania chroniące środowisko;

Ochronie naturalnego środowiska służyć będą pozostawione w stanie dotychczasowym /wyłączone z melioracji/, kopane wodne zbiorniki przyzagrodowe tzw. „oczka” wodne, tereny o zwartym zadrzewieniu i zakrzaczeniu, pojedyncze drzewa rosnące na miedzach i nieużytkach oraz budowle regulujące odpływ wody ze zlewni.

Budowa rurociągów w przekopach na gruntach ornych ( po trasach rowów odpływowych) zmniejszy przesuszanie górnej warstwy gleby. Budowle regulujące odpływ wody ze zlewni (studzienki drenarskie z piętrzeniem szandorowym) umożliwią okresowe jej magazynowanie w rowach zwiększając retencję gruntową na enklawach użytków zielonych. Każda ilość wody zatrzymanej w rowach wpłynie korzystnie na środowisko naturalne.

 

pkt. 7.rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;

 

Nie przewiduje się wprowadzania jakichkolwiek substancji i energii do środowiska naturalnego tak w okresie realizacji projektowanej inwestycji jak również w trakcie eksploatacji.

Reasumując powyższe projektowana inwestycja – melioracje szczegółowe użytków rolnych nie będzie wpływała negatywnie na środowisko naturalne.

 

pkt. 8.możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko;

 

 Nie dotyczy.

 

pkt. 9obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko:

 

Planowana inwestycja, która zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt. 88 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

 ( Dz. u. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.) w granicach oznaczonych graficznie na załączniku kopii mapy ewidencyjnej nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru. Planowane zabiegi melioracyjne nie zmienią rolniczego wykorzystania terenu, krajobrazu, a wręcz będą służyć racjonalnej gospodarce rolnej oraz zrównoważonemu wykorzystaniu użytków rolnych.

Teren inwestycji położony jest poza obszarem Chronionego Krajobrazu „ Puszcza i Jeziora Augustowskie” na podstawie Rozp. Woj. Podlaskiego Nr 21/05 z dnia 25.02.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54 z dnia 8 marca 2005 roku, poz. 734).

 

 

 

 

 Obszar przewidziany do budowy położony jest w obrębie ewidencyjnym wsi Kroszówka w gminie Bargłów Kościelny melioracje użytków rolnych 

  

Bargłów Kościelny, dnia 18.02. 2011 r.

O.5217-1/11

 

POSTANOWIENIE

 

 

 Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Sportowa 20 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Melioracje użytków rolnych zadanie inwestycyjne Kroszówka  w Gminie Bargłów Kościelny “ 

 

p o s t a n a w i a m

 

nie stwierdzać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:  „Melioracje użytków rolnych zadanie inwestycyjne Kroszówka w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 

U z a s a d n i e n i e

Wojewódzki Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Sportowa 20   wystąpił do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Melioracje użytków rolnych zadanie inwestycyjne Kroszówka w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 

 Planowane zamierzenie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. - z późniejszymi zmianami, §3 ust. 1, pkt 56), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

 Tut. Organ zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), zasięgnął opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 18 lutego 2011 r. nr  WOOŚ-II-4240.83.2011.UM wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ustalono, co następuje:

 

Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne należy do II grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 88 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskowane zamierzenie obejmuje wykonanie szczegółowej melioracji użytków rolnych we wsi Kroszówka na działkach o nr geod. 113, 58, 57, 112, 271/1, 263, 264/1, 56, 83, 60, 85, 84, 1/1, 1/2, 1/5, 1/6, 1/3, 1/7, 2/5, 2/3, 2/1, 2/2, 2/4, 140, 141, 30/3, 30/5, 27, 28, 26, 22/2, 25/1, 29, 141, 22/1, 30/2, 31, 30/6, 139, 195, 21/4, 23/2, 23/4, 32, 33, 175, 178, 150, 153, 154, 155, 156, 148/1, 146/1, 18, 44, 28, 54, 150/1, 175/1, 181/1, 183/1, 66/1, 155/1, 173/1, 47, 1, 6/2, 20, 24, 25, 26/2, 46, 50, 51, 87, 89, 179/1, 42, 16/1, 88, 13, 14, 39, 159/1, 5, 153, 185/1, 16/2, 43, 31, 57, 60, 254/1, 167/1, 30, 56, 119, 113, 115, 112, 114, 116, 118/1, 125/1, 171/1, 120, 121, 122,7,9, 10, 11, 19,32,37,45,58,61, 165/1, 10, 143/1, 36, 33, 59, 62, 65/1, 65/2, 63, 64, 26/1, 27, 52, 53, 143/2, 15/1, 34, 35, 41, 177/1, 193, 194, 189, 192/1, 23, 49, 90, 86, 186, 8, 12, 38, 40, 145/1, 161/1, 157/1, 3, 4, 21, 252, 130, 132/1, 197/2, 198/2, 29, 55, 38, 40, 22, 48, 91, 133, 136/1, 188/3, 188/2, 128/1, 127, 126, 169/1, 163/1, 17, 260, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 258, 100, 15/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 214, 215/1, 216, 217, 219, 221, 180, 186/1, 183 gmina Bargłów Kościelny.

Obszar przewidziany do melioracji szczegółowych użytków rolnych (nie przewiduje się wykonywania lub modernizacji urządzeń zaliczanych do melioracji podstawowych) położony jest w zlewni rzeki Pogorzałka i Jeziora Pogorzałka w obrębie ewidencyjnym części wsi Górskie, Kroszewo, Brzozówka i Kroszówka gmina Bargłów. Teren przewidywany do melioracji obecnie w całości użytkowany jest rolniczo i nie przewiduje się zmiany jego użytkowania po realizacji inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia nie przewiduje obiektów kubaturowych. Nie zakłada się również wykonywania nowych rowów w obrębie obszarów leśnych, z czym związana jest konieczność zmiany użytkowania.

Projektowana inwestycja należy do typowych zabiegów melioracyjnych. Istniejące rowy należy określić jako śladowe, odprowadzające tylko część nadmiaru wód powierzchniowych gromadzących się okresowo na użytkach rolnych. W ramach przedsięwzięcia zakłada się wykonanie: głównych ciągów odprowadzających okresowo nadmiar wody (odcinków rowów w obrębie użytkówzielonych z wstawkami rurociągów w przekopach na gruntach ornych), systematyczną sieć drenarską na gruntach ornych oraz użytkach zielonych poza zasięgiem oddziaływania rowów (zbieracze, sączki), budowli na rowach zapewniających komunikację po terenie (przepusty typowe Pt), budowli na rurociągach i zbieraczach drenarskich (wyloty prefabrykowane betonowe typu W-l i W-3, studzienki drenarskie typu S-l/100). Studzienki usytuowane, jako wlotowe z rowów do rurociągów dodatkowo będą wyposażone w kraty wlotowe, a niektóre również w piętrzenia szandorowe. Studzienki usytuowane w nieckach będą dodatkowo wyposażone w kratki przelewowe przejmujące wody powierzchniowe.

Istniejące trasy śladowych rowów uległy dekapitalizacji i nie spełniają swego zadania. W okresie wiosennym i po intensywnych opadach woda nie mieści się w korytach rowów. Występująca woda na teren przyległy utrudnia jego rolnicze wykorzystanie, a nawet wyrządza szkody w uprawach polowych. Istniejące budowle komunikacyjne - „mostki" i przepusty są także w znacznym stopniu zniszczone i nie spełniają swej roli. Brak jest jakichkolwiek urządzeń do regulowania odpływu. Głównym odpływem z rozpatrywanego terenu jest rzeka Pogorzałka uregulowana w latach ubiegłych. Rzeka wymagać będzie jedynie zabiegów konserwacyjnych polegających na bieżącym wykaszaniu skarp i okresowym odmulaniu dna rzeki. Roboty związane z wykonawstwem projektowanych prac melioracyjnych należą do typowych robót ziemnych. Do robót umocnieniowych będą używane materiały naturalne. Umocnienie dna i skarp rowów przy budowlach wykonane zostanie jako narzuty kamienne na podkładzie z włókniny. Rurociągi drenarskie zostaną zabezpieczone przed zamuleniem za pomocą żwiru i włókniny. Drenowanie wykonane będzie z rur betonowych. Teren po rozplantowaniu urobku z wykopu tras rowów zostanie obsiany mieszankami trwa i przywrócony do rolniczego użytkowania, jako użytek zielony.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ustalono, co następuje:

 planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystywania wody do nawodnień z uwagi na bardzo skąpe zasoby wody w zlewni i ukształtowanie terenu; w celu umocnienia dna i skarp rowów przy budowlach zostanie wykorzystany kamień polny, zaś rurociągi drenarskie zostaną zabezpieczone przed zamuleniem za pomocą żwiru i włókniny.

 przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz.535 z póź. zm.).

Dalsza analiza materiału dowodowego pod kątem dalszych wymagań zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, na górskich lub leśnych czy innych obszarach objętych ochroną, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami Natura 2000, w odległości ok. 4,1 km od najbliższego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Biebrzańska" (kod:PLB200006) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, ze zm.) oraz w odległości ok. 4,1 km od najbliższego projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Biebrzy" (kod:PLH200008) zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Ze względu na specyfikę oraz skale przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na powyższe obszary. W związku z powyższym z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, jego znaczne oddalenie od obszarów Natura 2000, należy uznać, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie

będzie w znaczący sposób pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, a także w sposób znaczący wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Tym samym należy stwierdzić, że odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla planowanego przedsięwzięcia uważa się za uzasadnione.

Jednocześnie informuje się, iż w przypadku konieczności zniszczenia stanowisk gatunków chronionych, w trakcie prowadzenia robót budowlanych, inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stosownie do art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Natomiast zgodnie z art. 118 ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) „prowadzenie robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne - na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, następuje na podstawie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który ustala warunki prowadzenia robót".

Po analizie przedłożonej dokumentacji stwierdza się, iż zachodzą przesłanki do uzyskania decyzji ustalającej warunki prowadzenia ww. robót. Kierując się zasadą przezorności wynikającą z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) obliguje do przewidzenia wszelkich następstw ingerencji w środowisko oraz podjęcia działań, które będą im zapobiegały lub będą je ograniczały do pewnego minimalnego stanu akceptowalnego z punktu widzenia ochrony środowiska. Przeciwne stanowisko kłóciłoby się z zasadniczymi celami ochrony przyrody. Procedura określona w art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody stanowi gwarancję, że przedmiotowe prace zostaną wykonane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, minimalizując negatywny wpływ na przyrodę.

 

 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie opinią Nr 05/0/NZ/2011 z dnia 16 lutego 2011 r., również nie stwierdził potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia:  Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż zamierzeniem jest wykonanie melioracji wodnej na użytkach rolnych w celu uregulowania stosunków po wietrzno-wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy zwłaszcza przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Do wniosku dołączono dokumentację dotyczącą planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) to jest:

- wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze dla którego nie ma sporządzonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia zlewni w obrębie której będzie realizowany projekt melioracji szczegółowych wynosi 254,00 ha. Projektem będzie objęte ok. 90,00 ha użytków rolnych w obrębie ww. zlewni, z czego 56,00 ha będzie stanowiło powierzchnię melioracji gruntów ornych , 34,00 ha użytków zielonych.. Na pozostałe tereny, składają się grunty orne nie wymagające melioracji, lasy, zadrzewienia, zakrzaczenia, tereny zabudowane, nieużytki, grunty pod drogami, rowami i zbiornikami wodnymi.

Powyższe przedsięwzięcie należy do typowych zabiegów melioracyjnych w ramach których zakłada się wykonanie:

- głównych ciągów odprowadzających okresowo nadmiar wody - odcinki rowów w obrębie użytków zielonych z wstawkami rurociągów w przekopach na gruntach ornych,

- systematycznej sieci drenarskiej na gruntach ornych oraz użytkach zielonych poza zasięgiem oddziaływania rowów - zbieracze i sączki,

- budowli na rowach zapewniających komunikację po terenie - przepusty typowe P i Pt oraz dodatkowo okresowe zatrzymywanie wody w rowie - przepusty z piętrzeniem typu PP,

- budowli na rurociągach i zbieraczach drenarskich - wyloty prefabrykowane betonowe typu W - 1 i W - 3, studzienki drenarskie typu S - 1/100. Studzienki usytuowane jako wlotowe z rowów do rurociągów dodatkowo będą wyposażone w kraty wlotowe, a niektóre również w piętrzenia szandorowe. Studzienki usytuowane w nieckach będą dodatkowo wyposażone w kratki przelewowe przejmujące wody powierzchniowe.

Zakres robót związanych z wykonaniem projektowanych prac melioracyjnych będzie obejmować:

- wykonanie wykopów rowów,

 

- wykonanie wykopów rowów,

- wykonanie wykopów fundamentowych pod budowle hydrotechniczne,

- wykonanie wykopów pod rurociągi drenarskie,

- rozplantowanie urobku z wykopów rowów,

- zasypanie budowli hydrotechnicznych,

- zasypanie rurociągów drenarskich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, poprzez uregulowanie stosunków powietrzno -wodnych, ma na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy zwłaszcza przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją oraz kartą informacyjną dotyczącą planowanej inwestycji jej lokalizacji, zakresem prac, ewentualnym wpływem na pogorszenie warunków życia mieszkańców oraz uwzględniając łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, biorąc pod uwagę powyższe, nie dostrzega poważnych zagrożeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi i postanawia jak w sentencji.

 

 Niniejsze postanowienie włączono do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 w/w Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

 

Pouczenie

 

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

 

Otrzymują:

  1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe w Suwałkach, ul. Sportowa 20, 16-400 Suwałki
  2. Sołtys Wsi Kroszówka
  3. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia
  4. a/aadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=210