www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Ogłoszenie dot. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2032".
Artykuł dodany przez: admin (2011-03-03 09:11:59)

Bargłów Kościelny, 03.03.2011 r.

0.7614/3/11

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art.39 ustl ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu p.t. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2032".

Zgodnie z art.54 ust2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: .

-w formie pisemnej na adres Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym, -ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym pokój nr 2, w godz. 730-1530,

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : barglow@barglow.dt.pl  w terminie do dnia 25 marca 2011r. (Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny. Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się: - projekt dokumentu p.t.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2032" wraz z prognoza oddziaływania na środowisko jest wyłożona do wglądu w dniach 03.03.2011r. do 25.03.2011 r. w pokój nr 2, w godz. 730-15.30.

Urząd Gminy oczekuje ponadto na pozytywne opinie dotyczące " Programu..," z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz od Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=205