www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 1193 B Re
Artykuł dodany przez: admin (2011-02-25 12:36:22)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 24019-2011 z dnia 2011-01-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 1193B Reszki-Łabętnik i nr 102877B Łabętnik - Wieś
Termin składania ofert: 2011-02-04

Bargłów Kościelny: Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 1193 B Reszki - Łabętnik i nr 102877 B Łabętnik - wieś
Numer ogłoszenia: 65715 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24019 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 1193 B Reszki - Łabętnik i nr 102877 B Łabętnik - wieś.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 1193 B Reszki - Łabętnik i nr 102877 B Łabętnik - wieś.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.23.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • STRABAG sp z.o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2741134,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1860556,87

  • Oferta z najniższą ceną: 1860556,87 / Oferta z najwyższą ceną: 2083742,64

  • Waluta: PLN.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=204