www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogoweg
Artykuł dodany przez: admin (2011-02-08 09:10:13)

Bargłów Kościelny dnia 08.02.2011 r.

WB.2222-1/1I

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 1193B Reszki - Łabętnik nr 102877B Łabętnik — Reszki"

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 1193B Reszki - Łabętnik nr 102877B Łabętnik - Reszki".

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków Dyrekcja Płn. - Wsch. PF Oddział Białystok Grupa Augustów ul. Wojska Polskiego 54 16-300 Augustów.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była najtańszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.

3. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty:

4. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Otrzymują: - oferenci wg rozdzielnika
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=203