www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
Artykuł dodany przez: admin (2011-02-03 11:08:57)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 371047-2010 z dnia 2010-12-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest: dowożenie uczniów autobusami do szkół podstawowych i gimnazjów w obrębie gminy Bargłów Kościelny. Ilość tras 5. Łączna ilość kilometrów do przejechania w ciągu dnia na wszystkich trasach - ok. 477 km....
Termin składania ofert: 2011-01-04

Bargłów Kościelny: Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny
Numer ogłoszenia: 39509 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 371047 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.01.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Turystyczne ZOOBI - TOUR Zbigniew i Dorota Zarzeccy, ul. Polna 13, 16-320 Bargłów Kościelny, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 322902,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 271890,00

  • Oferta z najniższą ceną: 271890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 318111,30

  • Waluta: PLN.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=201