www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego
Artykuł dodany przez: admin (2007-06-21 12:35:01)

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie obowiązkowe
Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Urząd Gminy Bargłów Kościelny
Adres pocztowy:
ul. Augustowska 47
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Bargłów Kościelny 16-320 podlaskie
Telefon: Fax:
087 6424091 087 6424562
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.barglow.dt.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM BARGŁOWA KOŚCIELNEGO

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
nie przysługuje odwołanie


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Roboty ziemne 3937.5 m2,podbudowy 3281.25 m2, elementy ulic 3281.25 m2, zieleń

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)


Słownik główny
Glówny przedmiot 45.21.33.12-3
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak,  ilość częsci: 1 Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 30/09/2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadiumIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy : 1. Spełniaj ą następujące warunki: a) od co najmniej 3 lat prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) Wykonali co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu przedmiotu zamówienia i zbliżonej wartości ( min. 50 %) c) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, d) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, e) Dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający). 2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie. zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4. Aktualną informację z Krajowego Karnego albo równoważne zaświadczenie z właśiciwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 4 - 9 Prawa zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz wykazu robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robót budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia. 6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.barglow.dt.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

www.barglow.dt.pl/siwz_centrum.pdf

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 12/07/2007   Godzina: 09:00

Miejsce:

Urząd Gminy Bargłów Kościelny, Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 3

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=20