www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Przebudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa - Łomza - Augustów na odcinku przejścia przez m. Barszcze od km ok. 239 + 850 do km 2
Artykuł dodany przez: admin (2011-01-18 14:04:12)

Bargłów Kościelny, dnia 28.12. 2010 r.

O.5217-3/10

 

POSTANOWIENIE

 

 

 Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa - Łomza - Augustów na odcinku przejścia przez m. Barszcze od km ok. 239 + 850 do km 240+250 wraz z budową i przebudową niezbędnie infrastruktury technicznej w Gminie Bargłów Kościelny “

 

p o s t a n a w i a m

 

nie stwierdzać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:  „Przebudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa - Łomza - Augustów na odcinku przejścia przez m. Barszcze od km ok. 239 + 850 do km 240+250 wraz z budową i przebudową niezbędnie infrastruktury technicznej w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 

U z a s a d n i e n i e

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Przebudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa - Łomza - Augustów na odcinku przejścia przez m. Barszcze od km ok. 239 + 850 do km 240+250 wraz z budową i przebudową niezbędnie infrastruktury technicznej w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 

 Planowane zamierzenie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. - z późniejszymi zmianami, §3 ust. 1, pkt 56), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

 Tut. Organ zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), zasięgnął opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 17 grudnia 2010 r. nr  RDOŚ-20-WOOS-II-66130-771/10/AS wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ustalono, co następuje:

Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ustalono, co następuje:

 planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną zasoby naturalne takie jak m.in.: kruszywo kamienne łamane w ilości ok. 120 Mg, woda w czasie prowadzenia prac ziemnych oraz na cele socjalno-bytowe, paliwo do maszyn i pojazdów, a także inne materiały: mieszanki mineralno-asfaltowe - ok. 420 Mg, kostka betonowa lub płytki chodnikowe - ok. 570 m2, krawężniki, oporniki, obrzeża - ok. 300 mb;

 przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.).

Dalsza analiza materiału dowodowego pod kątem dalszych wymagań zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, na obszarach

przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na obszarach górskich lub leśnych czy innych obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jeziora Rajgrodzkie". Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie ww. obszaru wyszczególnione w rozporządzeniu nr 18/5 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest przedmiotowe przedsięwzięcie. Ponadto planowane zamierzenie inwestycyjne nie leży na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody.

 Biorąc pod uwagę usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, w ocenie organu, jego realizacja i eksploatacja nie będzie stanowiła znacznej uciążliwości. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania), krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny.

 

 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie opinią Nr 58/0/NZ/2010 z dnia 26 listopada 2010 r., również nie stwierdził potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia: Przewiduje się następujący zakres prac związanych w realizacją przedsięwzięcia:

- Przebudowę skrzyżowania drogi ( wydzielenie pasów dla skrętów w lewo, budowę wysp dzielących)

- Przebudowę zatok autobusowych z budową chodników doprowadzonych do dróg powiatowych

Zatem wykonanie nowej nawierzchni jezdni powinno przyczynić się do poprawy warunków użytkowania drogi, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawy płynności poruszania się po jej powierzchni pojazdów, a tym samym ograniczenia emisji czynników szkodliwych do środowiska (pyły, spaliny, hałas, wibracja) wskutek poprawy równości jezdni.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszaru Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze, dla którego nie jest sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .

Po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją oraz kartą informacyjną dotyczącą planowanej inwestycji jej lokalizacji, zakresem prac, ewentualnym wpływem na pogorszenie warunków życia mieszkańców oraz uwzględniając łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, mając na uwadze powyższe nie dostrzega poważnych zagrożeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na środowisko, zdrowie oraz życie ludzi i postanowił jak w sentencji.

Jednocześnie należy nadmienić, iż organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

 

 Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie uznano, że nie będzie miało ono znaczącego oddziaływania na środowisko i mieszkańców, dlatego też nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. 

 Niniejsze postanowienie włączono do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 w/w Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

 

Pouczenie

 

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

 

Otrzymują:

  1. GDDK i A Oddział Białystok ul. Zwycięstwa 2
  2. Sołtys Wsi Barszcze
  3. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia
  4. a/a

 Bargłów Kościelny, dnia 28 grudnia 2010r.

O.5217-3/10

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), oraz w związku z §3 ust. 1 pkt. 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa - Łomza - Augustów na odcinku przejścia przez m. Barszcze od km ok. 239 + 850 do km 240+250 wraz z budową i przebudową niezbędnie infrastruktury technicznej w Gminie Bargłów Kościelny “

 

stwierdzam

 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa - Łomza - Augustów na odcinku przejścia przez m. Barszcze od km ok. 239 + 850 do km 240+250 wraz z budową i przebudową niezbędnie infrastruktury technicznej w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 

UZASADNIENIE

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku wystąpiła do tut. Organu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa - Łomza - Augustów na odcinku przejścia przez m. Barszcze od km ok. 239 + 850 do km 240+250 wraz z budową i przebudową niezbędnie infrastruktury technicznej w Gminie Bargłów Kościelny “

 Planowane zamierzenie inwestycyjne wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (§3 ust. 1, pkt. 78), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

 Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym.

 W dniu 05.11 2010 r. Wójt Gminy Bargłów Kościelny wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 17 grudnia 2010 r. nr  RDOŚ-20-WOOS-II-66130-771/10/AS wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ustalono, co następuje:

Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ustalono, co następuje:

 planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną zasoby naturalne takie jak m.in.: kruszywo kamienne łamane w ilości ok. 120 Mg, woda w czasie prowadzenia prac ziemnych oraz na cele socjalno-bytowe, paliwo do maszyn i pojazdów, a także inne materiały: mieszanki mineralno-asfaltowe - ok. 420 Mg, kostka betonowa lub płytki chodnikowe - ok. 570 m2, krawężniki, oporniki, obrzeża - ok. 300 mb;

 przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.).

Dalsza analiza materiału dowodowego pod kątem dalszych wymagań zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, na obszarach

przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na obszarach górskich lub leśnych czy innych obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jeziora Rajgrodzkie". Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie ww. obszaru wyszczególnione w rozporządzeniu nr 18/5 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest przedmiotowe przedsięwzięcie. Ponadto planowane zamierzenie inwestycyjne nie leży na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody.

 Biorąc pod uwagę usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, w ocenie organu, jego realizacja i eksploatacja nie będzie stanowiła znacznej uciążliwości. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania), krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny.

 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie opinią Nr 58/0/NZ/2010 z dnia 26 listopada 2010 r., również nie stwierdził potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia: Przewiduje się następujący zakres prac związanych w realizacją przedsięwzięcia:

- Przebudowę skrzyżowania drogi ( wydzielenie pasów dla skrętów w lewo, budowę wysp dzielących)

- Przebudowę zatok autobusowych z budową chodników doprowadzonych do dróg powiatowych

Zatem wykonanie nowej nawierzchni jezdni powinno przyczynić się do poprawy warunków użytkowania drogi, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawy płynności poruszania się po jej powierzchni pojazdów, a tym samym ograniczenia emisji czynników szkodliwych do środowiska (pyły, spaliny, hałas, wibracja) wskutek poprawy równości jezdni.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszaru Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze, dla którego nie jest sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .

Po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją oraz kartą informacyjną dotyczącą planowanej inwestycji jej lokalizacji, zakresem prac, ewentualnym wpływem na pogorszenie warunków życia mieszkańców oraz uwzględniając łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, mając na uwadze powyższe nie dostrzega poważnych zagrożeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na środowisko, zdrowie oraz życie ludzi i postanowił jak w sentencji.

Jednocześnie należy nadmienić, iż organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

 

 Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie uznano, że nie będzie miało ono znaczącego oddziaływania na środowisko i mieszkańców, dlatego też nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. 

 Niniejsze postanowienie włączono do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 w/w Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

 Strony postępowania poinformowano o toczącym się postępowaniu, zapewniono możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny w pok Nr 2 .W trakcie postępowania nie wpłynęły wnioski i uwagi od stron postępowania.

 Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

 Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, a informacja o wydanej decyzji zostanie umieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w 72 ust. 1 pkt 1-13; wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta gminy Bargłów Kościelny, w terminie 14 dni o daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1.GDDK i A Oddział Białystok ul. Zwycięstwa 2

2.Sołtys Wsi Barszcze

3.Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia

4.a/a

Załącznik Nr 1 do decyzji

nr O.5217-3/10 z dnia 28 grudnia 2010 r

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 Przedmiotowym przedsięwzięciem jest „Przebudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa - Łomża - Augustów na odcinku przejścia przez m. Barszcze od km ok. 239 + 850 do km 240+250 wraz z budową i przebudową niezbędnie infrastruktury technicznej w Gminie Bargłów Kościelny “

 Parametry Drogi:

Klasa drogi - Gp

Prędkość projektowana - 80 km/h

Szerokość pasa ruchu - 3,5 m

Szerokość pobocza - 1,5 m

Szerokość chodników przy jezdni - 2,0 m

szerokość chodników poza koroną drogi - 1,5 m

 W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:

 

- Przebudowę skrzyżowania drogi ( wydzielenie pasów dla skrętów w lewo, budowę wysp dzielących)

 - Przebudowę zatok autobusowych z budową chodników doprowadzonych do dróg powiatowych

 

 

 

 

 Obszar przewidziany do przebudowy położony jest w obrębie ewidencyjnym wsi Barszcze w gminie Bargłów Kościelny droga krajowa nr 61 Warszawa - Łomża - Augustów.

 

 

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=197