www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Artykuł dodany przez: admin (2010-12-16 13:00:23)

Bargłów Kościelny, dnia 16.12.2010 r.

(miejscowości i data)

 

 

OFERENCI w/g WYKAZU

(nazwa i adres Wykonawcy)

 

WB.2222-10/2010

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że prowadzone przez: Gminę Bargłów Kościelny

(nazwa i adres Zamawiającego)

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Bargłów Kościelny

(nazwa przedmiotu zamówienia)

w trybie Przetargu nieograniczonego  zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

WÓJT GMINY

Andrzej Kwieciński

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=195