www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA " Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne
Artykuł dodany przez: admin (2010-08-11 14:42:08)

  Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 172819-2010 z dnia 2010-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne
Termin składania ofert: 2010-07-22

Bargłów Kościelny: Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne
Numer ogłoszenia: 312683 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172819 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: LEADER OŚ 4 Działanie 4.1 lokalne strategie rozwoju.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Remontowo - Budowlane, Solistówka 18 A, 16-320 Solistówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 199496,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 199496,28

  • Oferta z najniższą ceną: 199496,28 / Oferta z najwyższą ceną: 265837,57

  • Waluta: PLN.

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=189