www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
UNIEWAŻNIONY Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego
Artykuł dodany przez: admin (2007-05-16 09:46:42)

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WB.2222-4/07 ZP-300


Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIURoboty budowlane X publikacja obowiązkowa X

Dostawy ¤ publikacja nieobowiązkowa ¤

Usługi ¤


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów

Nazwa: WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY


Adres pocztowy:16-320 Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47

Miejscowość:

BARGŁÓW KOŚCIELNY

Kod pocztowy:

16-320

Województwo:

PODLASKIE

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

GRZEGORZ KASJANOWICZ

Tel.: 0876424011

E-mail:barglow@barglow.dt.pl


Fax:

0876424562

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres zamawiającego (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):Więcej informacji można uzyskać pod adresem:


jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

Inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:


jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

Inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres:


jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

Inny: proszę wypełnić załącznik A.III
I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

Administracja rządowa centralna

Administracja rządowa terenowa

Administracja samorządowa

Podmiot prawa publicznego

Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub

trybunał

Państwowa szkoła wyższa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Inny (proszę określić):

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inne (proszę określić):


Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających tak nieSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)

(a) Roboty budowlane

(b) Dostawy

(c) Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego


Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Inne

Kategoria usług: nr 


Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych 

Główne miejsce realizacji dostawy


Główne miejsce świadczenia usług

GMINA BARGŁÓW KOŚCIELNY

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej


II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Maksymalna liczba 
wykonawców planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach:  lub miesiącach: 

Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):

Wartość bez VAT: Waluta

lub zakres: między a Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

II.1.7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

45.21.33.12-3

- -

Dodatkowe przedmioty


...-

...-

...-

...-

- -

- -

- -

- -

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej tak nie


II. 2) Wielkość lub zakres zamówienia


Całkowita wielkość lub zakresII.3) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA


Pożądany  Wymagany 


Okres w miesiącach: 3 lub dniach: 90 

lub data rozpoczęcia 01.01.2007 (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 30.09.2007 (dd/mm/rrrr)SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)


III.2) Warunki Udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony


Przetarg ograniczony


Negocjacje z ogłoszeniem


Dialog konkurencyjny


IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

lub minimalna liczba  / maksymalna liczba  

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria

1.

2.

3.

4.

5.

Znaczenie

Kryteria

6.

7.

8.

9.

10. 

Znaczenie

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzonaIV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Opłata (o ile dotyczy) Waluta:

Warunki i sposób płatności:


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):


IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 22.06.07 (dd/mm/rrrr) Godzina: 9:00


IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Inne:

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : 22.07.07 (dd/mm/rrrr)

lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 22.06.2007(dd/mm/rrrr) Godzina: 9:30

Miejsce Urząd Gminy Bargłów Kościelny ul. Auigustowska 47 pokój na 3
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków uNII eUROPEJSKIEJ 

tak nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

VI.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16.05.2007 (dd/mm/rrrr)

ZAŁĄCZNIK A

I) Adresy i osoby upoważnione do kontaktów, u których można uzyskać dalsze informacje

Nazwa: WÓJT GMINY BARGŁÓW KOSCIELNY


Adres pocztowy:

ul. Augustowska 47

Miejscowość:

Bargłów Kościelny

Kod pocztowy: 16-320

Województwo: Podlaskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 

Kasjanowicz Grzegorz


Tel.:

0876424011


E-mail:

kasjanowicz@barglow.dt.pl

Fax 0876424562:

Adres internetowy (URL):
II) Adresy i osoby upoważnione do kontaktów, od których można uzyskać specyfikację ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa:WÓJT GMINY BARGŁÓW KOSCIELNY


Adres pocztowy:

ul. Augustowska 47

Miejscowość:

Bargłów Kościelny

Kod pocztowy: 16-320

Województwo: Podlaskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 

Kasjanowicz Grzegorz


Tel.:

0876424011


E-mail:

kasjanowicz@barglow.dt.pl

Fax 0876424562:

Adres internetowy (URL):
III) Adresy i osoby upoważnione do kontaktów, do których należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu /oferty

Nazwa: WÓJT GMINY BARGŁÓW KOSCIELNY


Adres pocztowy:

ul. Augustowska 47

Miejscowość:

Bargłów Kościelny

Kod pocztowy: 16-320

Województwo: Podlaskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 

Kasjanowicz Grzegorz


Tel.:

0876424011


E-mail:

kasjanowicz@barglow.dt.pl

Fax 0876424562:

Adres internetowy (URL):


ZAŁĄCZNIK B

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA


Część nr 1 Nazwa Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego

1) Krótki opis utwardzenie placu parkingowego

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

45213312-3

- -

Dodatkowe przedmioty


...-

...-

...-

...-

- -

- -

- -

- -

3) Wielkość lub zakres

4) Czas trwania lub termin wykonania

Pożądany  Wymagany 

Okres w miesiącach: 3 lub dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie 01/07/2007 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie 30/09/2007 (dd/mm/rrrr)5) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria

1.

2. 

3. 

4. 

5.

Znaczenie

Kryteria

6.

7.

8.

9.

10. 

Znaczenie

6) Informacje dodatkowe

SPECYFIKACJA

PRZEDMIAR ROBÓT
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=18