www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
decyzja
Artykuł dodany przez: admin (2010-07-30 14:31:36)

 Bargłów Kościelny, dnia 30 lipca 2010r.

O.5217-1/10

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), oraz w związku z §3 ust. 1 pkt. 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1210 B B Pomiany - Popowo zlokalizowanej na działkach nr  653/2, 626, 482, 481, 471, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 651, 318, 301, 550, 300, 22, 533, 19, 18, 12, 547/1, 627, 4, 3, 2, 1. w obrębie geodezyjnym Pomiany oraz działki 264, 188, 181, 265, 155, 263, 131, 130, 129, 262, 127, 126/1, 124 w obrębie geodezyjnym Popowo w Gminie Bargłów Kościelny “

 

stwierdzam

 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1210 B B Pomiany - Popowo zlokalizowanej na działkach nr  653/2, 626, 482, 481, 471, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 651, 318, 301, 550, 300, 22, 533, 19, 18, 12, 547/1, 627, 4, 3, 2, 1. w obrębie geodezyjnym Pomiany oraz działki 264, 188, 181, 265, 155, 263, 131, 130, 129, 262, 127, 126/1, 124 w obrębie geodezyjnym Popowo w Gminie Bargłów Kościelny “

 

UZASADNIENIE

 

Powiatowy zarząd Dróg w Augustowie wystąpił do tut. Organu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1210 B B Pomiany - Popowo zlokalizowanej na działkach nr  653/2, 626, 482, 481, 471, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 651, 318, 301, 550, 300, 22, 533, 19, 18, 12, 547/1, 627, 4, 3, 2, 1. w obrębie geodezyjnym Pomiany oraz działki 264, 188, 181, 265, 155, 263, 131, 130, 129, 262, 127, 126/1, 124 w obrębie geodezyjnym Popowo w Gminie Bargłów Kościelny “

 Planowane zamierzenie inwestycyjne wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (§3 ust. 1, pkt. 78), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

 Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym.

 W dniu 02.06 2010 r. Wójt Gminy Bargłów Kościelny wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w piśmie z dnia 28 lipca 2010 r. nr RDOŚ-20-WOOS-II-66130-448/10/rd wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne należy do II grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej na odcinku o długości około 2,0 km. W ramach realizacji przedsięwzięcia projektowana jest również budowa nowej nawierzchni zjazdów oraz wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami. Zakres robót drogowych obejmie także przebudowę elementów uzbrojenia terenu kolidującego z projektem.

Obecnie przedmiotowa droga posiada nawierzchnię żwirową. Na rozpatrywanym odcinku drogi zostanie wykonana nowa nawierzchnia o konstrukcji bitumicznej. Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu istniejącej drogi powiatowej, przy której istnieje zabudowa wiejska oraz tereny wykorzystywane rolniczo.

Wody opadowe z powierzchni pasa drogowego odprowadzane będą do przydrożnych rowów odwadniających. Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych będą selektywnie gromadzone i przekazywane do utylizacji uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Materiały z rozbiórki elementów przebudowywanej drogi, nie nadające się do ponownego wykorzystania zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego zwiększenia ilości lokalnych zanieczyszczeń w stosunku do poziomu obecnego, choć w trakcie prac budowlanych nie można wykluczyć krótkotrwałego zwiększenia emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pracą sprzętu oraz pojazdów dowożących materiały budowlane.

W fazie eksploatacji przedmiotowej drogi nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, w tym na klimat akustyczny. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej zmniejszy dotychczasowy poziom hałasu drogowego.

Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne przewidzianych prac odpowiadać będą obowiązującym normom i wymaganiom w tym zakresie. Hałas powstający w trakcie robót drogowych ograniczany będzie poprzez zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Ponadto w celu obniżenia emisji hałasu w trakcie realizacji inwestycji prace budowlane prowadzone będą w godzinach od 600 do 2200. W celu zmniejszenia oddziaływania planowanej inwestycji na etapie budowy będzie również właściwa organizacja prac oraz prawidłowe postępowanie z materiałem uzyskanym z rozbiórek. Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przebudowa nawierzchni drogi zwiększy komfort jazdy, zmniejszy awaryjność pojazdów oraz zmniejszy hałas komunikacyjny. Ponadto realizacja inwestycji wpłynie na bezpieczeństwo ruchu oraz ograniczy wydzielanie spalin do atmosfery. Wykonanie nowej nawierzchni ma na celu również dostosowanie do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały zasięg lokalny, będą to emisje o zasięgu lokalnym (brak transgranicznego oddziaływania), krótkotrwałe (związane jedynie z czasem budowy) i odwracalne.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na terenie objętym ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220). Po przeanalizowaniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) stwierdzono, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, czy innych obszarach o płytkim zleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000 oraz na pozostałych formach ochrony przyrody. Nie leży również na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia oraz bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów pomiędzy wsią Pomiany i Popowo . 

 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie opinią Nr 32/0/NZ/2010 z dnia 05 lipca 2010 r., również nie stwierdził potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia z uwagi na to, iż nie dostrzega poważnych zagrożeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

 Biorąc powyższe po uwagę oraz ze względu na: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę oddziaływania, Organ nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Obszar objęty przedsięwzięciem nie obejmuje i nie sąsiaduje z obiektami zabytkowymi. Nie stanowi części krajobrazu o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

Na przedmiotowym terenie nie mają miejsca przekroczenia standardów jakości środowiska.  Oceniając rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzono, że Zgodnie z § 3 ust.l pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) wyżej planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, dla których to sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż przedmiotowa inwestycja polegać będzie na utwardzeniu istniejącej drogi gminnej klasy „L" na długości 2,0km o nawierzchni żwirowej. W zakres prac wchodzi wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szer. 5,50m, korekta parametrów geometrycznych istniejącej trasy, wykonanie nowej nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych do granic pasa drogowego,odwodnienie jezdni w postaci rowów przydrożnych z przepustami, przebudowy kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej oraz innych elementów uzbrojenia terenu.

Zatem wykonanie nowej nawierzchni jezdni przyczyni się do poprawy przepustowości ruchu na drodze, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, płynności poruszania się po jej powierzchni pojazdów, a tym samym ograniczenia emisji czynników szkodliwych do środowiska( pyły spaliny, hałas, wibracja) wskutek poprawy równości jezdni. Ze względu na lokalny zakres i charakter, przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływało na środowisko.

Po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją oraz kartą informacyjną dotyczącą planowanej inwestycji, jej lokalizacji, zakresem prac, ewentualnym wpływem na pogorszenie warunków życia mieszkańców oraz uwzględniając łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, mając na uwadze powyższe nie dostrzega poważnych zagrożeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na środowisko, zdrowie oraz życie ludz

 

 Strony postępowania poinformowano o toczącym się postępowaniu, zapewniono możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny w pok Nr 2 .W trakcie postępowania nie wpłynęły wnioski i uwagi od stron postępowania.

 Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

 Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, a informacja o wydanej decyzji zostanie umieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w 72 ust. 1 pkt 1-13; wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta gminy Bargłów Kościelny, w terminie 14 dni o daty jej doręczenia.

 

 

 

 Otrzymują:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg Augustów
  2. Sołtys Wsi Pomiany
  3. Sołtys Wsi Popowo
  4. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia
  5. a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji

nr O.5217-1/10 z dnia 30 lipca 2010 r

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 Przedmiotowym przedsięwzięciem jest „Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej nr 1210 B Pominy - Popowo dł. ok 2,0 km zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny”. Powyższa droga stanowi ciąg komunikacyjny zaliczany do klasy technicznej L posiadająca przekrój szlakowy z jezdnią o zmiennej szerokości od 5,0 6,0 m

 

 W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:

 

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 5,5 m,

- korekta parametrów geometrycznych trasy ( łuków poziomych i promieni łuków wyokrąglających) oraz zastosowanie 5regularnych pochyleń poprzecznych i podłużnych;

- wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,

- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych do granic pasa drogowego,

- wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów odwadniających wraz z przepustami.

- przebudowa kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej,

- przebudowa innych elementów uzbrojenia terenu kolidujących z projektem

 

 Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - 5 cm.

- podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego 20 % kruszywem łamanym stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego ( pospółki) stabilizowanego mechanicznie grub. 27 cm.

 

 

 Obszar przewidziany do przebudowy położony jest w obrębie ewidencyjnym wsi Pomiany i Popowo w gminie Bargłów Kościelny na nieruchomościach o nr geodezyjnych:

 

- Pomiany  653/2, 626, 482, 481, 471, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 651, 318, 301, 550, 300, 22, 533, 19, 18, 12, 547/1, 627, 4, 3, 2, 1.

 

-  Popowo: 264, 188, 181, 265, 155, 263, 131, 130, 129, 262, 127, 126/1, 124  Teren przewidywany do przebudowy obecnie w całości użytkowany jest jako droga i nie przewiduje się zmiany jego użytkowania po realizacji inwestycji.

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=178