www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w gminie Bargłów Kościelny
Artykuł dodany przez: admin (2010-07-26 08:22:14)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 76088-2010 z dnia 2010-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów Kościelny
Termin składania ofert: 2010-04-12

Bargłów Kościelny: Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w gminie Bargłów Kościelny
Numer ogłoszenia: 198405 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76088 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w gminie Bargłów Kościelny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w gminie Bargłów Kościelny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW 207-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EMKAN-PRO Krzysztof Murawski, Plac Sikorskiego 8, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1396171,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1221311,72

  • Oferta z najniższą ceną: 1221311,72 / Oferta z najwyższą ceną: 1613673,01

  • Waluta: PLN.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=174