www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Przebudowa drogi gminnej nr 102867 B Kroszewo - Karczewo w m. Wólka Karwowska oraz przebudowa
Artykuł dodany przez: admin (2010-07-26 07:50:36)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 105496-2010 z dnia 2010-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przebudowa drogi gminnej nr 102867 B Kroszewo - Karczewo w m. Wólka Karwowska oraz przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo - Wólka Karwowska
Termin składania ofert: 2010-05-07

Bargłów Kościelny: Przebudowa drogi gminnej nr 102867 B Kroszewo - Karczewo w m. Wólka Karwowska oraz przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo - Wólka Karwowska
Numer ogłoszenia: 197879 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105496 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 102867 B Kroszewo - Karczewo w m. Wólka Karwowska oraz przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo - Wólka Karwowska.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 102867 B Kroszewo - Karczewo w m. Wólka Karwowska oraz przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo - Wólka Karwowska.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A., Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 384791,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 302163,66

  • Oferta z najniższą ceną: 302163,66 / Oferta z najwyższą ceną: 302163,66

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=173