www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa pospółki na remont dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościel
Artykuł dodany przez: admin (2010-07-26 07:49:40)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 100956-2010 z dnia 2010-04-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Zakup i dostawa pospółki do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelnyw ciągu roku 2010. Łączna ilość objęta zamówieniem 15000 metrów sześciennych
Termin składania ofert: 2010-04-16

Bargłów Kościelny: Zakup i dostawa pospółki na remont dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny
Numer ogłoszenia: 197931 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100956 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pospółki na remont dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa pospółki na remont dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Transpotrowo Sprzeowo Remontowe Tamasz Klekotko, Długie 3, 19-314 Długie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 450000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 330000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 330000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 369000,00

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=172