www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa drogi gminnej nr 102867 B Kroszewo - Karczewo w m Wólka Kar
Artykuł dodany przez: admin (2010-07-23 13:35:36)

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

16-320 Bargłów Kościelny

uf. Augustowska 47

tel. 087 642 40 91, fax 642 45 62

Bargłów Kościelny dnia 21.05.2010 r.

nip 846-10-52-016 Bargłów Kościelny dnia 21.05.2010 r.

WB.2222-4/10

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 102867 B Kroszewo - Karczewo w m Wólka Karwowska oraz przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo - Wólka Karwowska

1. Na podstawie art 92 ust. X ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 102867 B Kroszewo - Karczewo w m Wólka Karwowska oraz przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo — Wólka Karwowska "

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. ł w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę: Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A. 16-300 Augustów ii. Wojska Polskiego 54 która w wyniku oceny ofert uzyskała następującą ilość punktów:

-lOOpkt

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była jedną i

najtańszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.

3. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty:

-*fc—W postępowaniu tym nic wykluczono żadnego wykonawcy._________________________________

Otrzymują: - oferenci wg rozdzielnika
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=171