www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Zakup i dostawa pospółki do remontu dróg gminnych i lokalnych na tere
Artykuł dodany przez: admin (2010-07-23 13:34:55)

Bargłów Kościelny dnia 26.04.2010 r.

WB.2222-3/10

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa pospółki do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny "


1.

2.

3.

4. 5.


Na podstawie art 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst

jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę

Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na: „Zakup i dostawa pospółki do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie

Gminy Bargłów Kościelny "

Zamawiający zgodnie z art 91 ust 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty

złożonej przez Wykonawcę: Usługi Transportowo — Sprzętowo - Remontowe Tomasz Klekotko

19-314 Kalinowo Długie 3 która w wyniku oceny ofert uzyskała następującą ilość punktów:

-100 pkt.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była jedną i

najtańszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.

W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty:

W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Otrzymują: - oferenci wg rozdzielnika

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=170