www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego *
Artykuł dodany przez: admin (2010-07-23 13:34:10)

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

16-320 Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

tet. 087 642 40 91, fax 642 45 62

Baigłów Kościelny dnia 21.05.2010 r.

nip 346-10-52-016 Bargłów Kościelny dnia 21.05.2010 r.

WB.2222-5/10

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego *

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego "

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę: Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A. 16-300 Augustów ił. Wojska Polskiego 54 która w wyniku oceny ofert uzyskała następującą ilość punktów:

-lOOpkt.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była jedną i

najtańszą ofertą złożoną w rym postępowaniu.

3. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty:

4. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Otrzymują;

- oferenci wg rozdzielnika
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=169