www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Budowa hali stalowej - wiaty na sprzęt"
Artykuł dodany przez: admin (2009-04-20 11:59:13)

Bargłów Kościelny dnia 20.04.2009 r.

WB.2222-5/09

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa hali stalowej - wiaty na sprzęt"

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst
jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę
Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Budowa hali stalowej — wiaty na sprzęt"

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty

złożonej przez Wykonawcę - IMPEX Sp.z.o.o.ul. Kolejowa 12 98-100 Łask która w wyniku oceny

ofert uzyskała następującą ilość punktów :

100 pkt.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia się tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była najtańszą

ofertą spośród złożonych w tym postępowaniu.

2. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty:

3. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=166