www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.370.000,00 zł z przeznaczeniem
Artykuł dodany przez: admin (2009-08-11 09:50:58)

Bargłów Kościelny dnia 11.08.2009 r.

WB.2222-11/09


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.370.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny oraz kredytu krótkoterminowego pomostowego w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego"

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1370.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny oraz kredytu krótkoterminowego pomostowego w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego"

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty

złożonej przez Wykonawcę Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym, 16-320 Bargłów Kościelny, ul.

Tysiąclecia 6A która w wyniku oceny ofert uzyskała następującą ilość punktów : -100 pkt.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była najtańszą ofertą spośród złożonych w tym postępowaniu.

2. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty:

3. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=163