www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.130.089,00 zł z przeznaczeniem
Artykuł dodany przez: admin (2009-05-20 07:49:09)

Bargłów Kościelny dnia 20.05.2009 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.130.089,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (330.089 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny (1.800.000 zł)"

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.130.089,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (330.089 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny (1.800.000 zł)"

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę - Bank Spółdzielczy 16-320 Bargłów Kościelny ul. Tysiąclecia 6A która w wyniku oceny ofert uzyskała następującą ilość punktów : 100 pkt.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia się tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była najtańszą ofertą spośród złożonych w tym postępowaniu.

2. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty:

3. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=162