www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Remont Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym”
Artykuł dodany przez: admin (2009-07-22 07:52:45)

Bargłów Kościelny dnia 22.07.2009 r.

WB.2222-10/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym”

1.Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym”

2.Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę: Usługi Remontowo Budowlane Jarosław Formejster 16-320 Bargłów Kościelny Solistówka 18 A która w wyniku oceny ofert uzyskała następującą ilość punktów : - 100 pkt. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była najtańszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.

3.W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty:

4.W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Otrzymują: - oferenci wg rozdzielnika

W O J T G M I N Y

Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=161