www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odopwiedzi: udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5.250.000 PLN (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN
Artykuł dodany przez: admin (2010-06-25 07:48:14)

 

Bargłów Kościelny, 24.06.2010 r.

 

 

WB.2222-6/10

Wykonawcy

zainteresowani udziałem

w n/w postępowaniu

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5.250.000 PLN (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

 

Informuję, iż wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający udzielił następujące odpowiedzi i wyjaśnienia:

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu In blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy, która będzie polegała na zamieszczeniu na wekslu podpisu Skarbnika z dopiskiem – „Kontrasygnuję” oraz wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel – „Skarbnik (główny księgowy) Gminy…….”. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika nie będzie traktowane jako udzielenie poręczenia wekslowego tylko jako podpis warunkujący ważność zobowiązania wystawcy weksla – jednostki samorządu terytorialnego?

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu In blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy z dopiskiem „Kontrasygnuję” oraz wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel – „Skarbnik Gminy ………”

 

2. Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź: Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

 

 

 

3. Czy Zamawiający może przekazać informacje na temat (uzupełnienie prognozy długu):

- planowane wydatki budżetowe również z poddziałem na wydatki bieżące i majątkowe, na okres kredytowania?

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje jak niżej:

Wyszczególnienie

2010 r (plan na 31.05.2010)

2011 r.

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

Dochody(w zł):

18 809 391

18 618 326

18 804 509

19 030 163

19 220 464

19 412 669

19 509 732

Wydatki (w zł.):

24 075 579

16 824 664

17 129 069

17 359 951

17 690 135

18 313 629

18 634 932

Bieżące

14 394 407

14 654 946

14 801 495

14 949 510

15 128 904

15 431 482

15 740 120

Majątkowe

9 681 172

2 169 718

2 327 574

2 410 441

2 561 231

2 882 147

2 894 812

Nadwyżka/

Deficyt (w zł.)

5 266 188

1 793 662

1 675 440

1 670 212

1 530 329

1 099 040

874 800

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=160