www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup i dostawa żwiru na teren gminy Bargłów Kościelny
Artykuł dodany przez: admin (2009-05-28 12:43:37)

Bargłów Kościelny dnia 28.05.2009 r.

WB.2222-7/09

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

OBRZUCONE LUB WYKLUCZONE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa żwiru na teren gminy Bargłów Kościelny "

1. Na podstawie art 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :„Zakup a dostawa żwiru na terem gminy Bargłów Kościelny " Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę - Usługi Transportowo — Sprzętowo - Remontowe Tomasz Klekotko 19-314 Kalinowo Długie 3 która w wyniku oceny ofert uzyskała następującą ilość punktów : 100 pkt

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia się tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była najtańszą ofertą spośród złożonych w tym postępowaniu.

2. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty:

3. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

■Otrzymują;

- oferenci wg rozdzielnika
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=159