www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5 250 000 PLN (słownie:pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznacz
Artykuł dodany przez: admin (2010-06-02 09:09:37)

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dokumenty do przetargu
 
02/06/2010    S105    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Bargłów Kościelny: Usługi udzielania kredytu

2010/S 105-159730

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Urząd Gminy Bargłów Kościelny 
ul. Augustowska 47 
Kontaktowy: Urząd Gminy Bargłów Kościelny 
Do wiadomości: Grzegorz Kasjanowicz 
16-320 Bargłów Kościelny 
POLSKA 
Tel. +48 876424011 
E-mail: barglow@barglow.dt.pl 
Faks +48 876424562

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://barglow.dt.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej 
Ogólne usługi publiczne 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5 250 000 PLN (słownie:pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi 
Kategoria usług: nr 6 
Główne miejsce świadczenia usług Urząd Gminy Bargłów Kościelny. 

Kod NUTS PL343

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego 
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5 250 000 PLN (słownie:pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie 
II.1.8)Podział na części
Nie 
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie 
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5 250 000 PLN (słownie:pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
Bez VAT 980 165,80 PLN 
II.2.2)Opcje
Nie 
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 78 (od udzielenia zamówienia): 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 26 250,00 PLN do upływu terminu składania ofert. 
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Spłata rat kapitałowych i odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. Wysokość rat kapitałowych: od 31.1.2011 do 30.11.2016 po 72 920 PLN; 31.12.2016 – 72 680,00 PLN Spłata odsetek od dnia uruchomienia kredytu, od istniejącego salda zadłużenia. 
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie 
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
— posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 
— posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. Zamawiający' uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku, 
— nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z uwagi na nie spełnianie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
b) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe; 
c) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia, tj. oświadczenie o spełnieniu tego warunku; 
d) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy; 
e) Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 
f) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty wymienione w pkt d) powinien złożyć każdy z wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty wymienione w pkt a), b) i c) wykonawcy winni złożyć wspólnie; 
g) W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty, o których mowa w pkt d) winny dotyczyć każdego ze wspólników tej spółki. 
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Zdolność techniczna
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie 
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie 
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena 
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie 
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WB.2222-6/10 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie 
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 8.7.2010 - 15:30 
Dokumenty odpłatne Nie 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.7.2010 - 10:00 
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski. 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.7.2010 - 10:15 

Miejsce

Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowsjka 47, 16-320 Bargłów Kościelny.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak 
Sesja jawna. 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie 
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie 
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
al. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel. +48 224587801 
Internet: http://www.uzp.gov.pl 
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Gminy Bargłów Kościelny 
augustowska 47 
16-320 Bargłów Kościelny 
POLSKA 
E-mail: barglow@barglow.dt.pl 
Tel. +48 876424011 
Internet: http://barglow.dt.pl 
Faks +48 876424562

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
28.5.2010adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=158