www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
P O S T A N O W I E N I E
Artykuł dodany przez: admin (2010-04-30 13:03:14)

Bargłów Kościelny, dnia 29 kwietnia 2010 r.

O.5217-7/09/10

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 113 § 1 Kpa prostuję oczywistą pomyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 kwietnia 2010 r. znak: O.5217-7/09/10 wydanej przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny, określającej warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów, poprzez zmianę zapisu w uzasadnieniu ww. decyzji:

· w uzasadnieniu ww. decyzji na str. 9 jest: Projekt przedmiotowej decyzji przesłano do Burmistrza Rajgrodu w dniu z prośbą o wyrażenie opinii. Burmistrz Rajgrodu nie nie wyraził opinii w określonym terminie w związku z powyższym uznaje się akceptację w/w inwestycji.”

· powinno być:Projekt przedmiotowej decyzji przesłano do Burmistrza Rajgrodu w dniu 9 kwietnia 2010 r. z prośbą o wyrażenie opinii. Burmistrz Rajgrodu nie wyraził opinii w określonym terminie w związku z powyższym uznaje się akceptację w/w inwestycji.”

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Nieumieszczenie daty w przytoczonym akapicie na stronie 9 ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiło oczywistą omyłkę pisarską, którą należało sprostować. Pomyłka ta nie ma wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowej decyzji.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

2. Burmistrz Rajgrodu

3. pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kpa

4. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie

ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=157