www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
OBWIESZCZENIE
Artykuł dodany przez: admin (2010-04-30 13:02:55)

Bargłów Kościelny, dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

O.5217-7/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu  29 kwietnia 2010 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: O.5217-7/09/10 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów na odcinku od km 236+275 do km 248+413”.

 

Od ww. postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Bargłów Kościelny w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z treścią ww. postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój nr 2  w godzinach jego pracy.

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=156