www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup i dostawa pospółki do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gmi
Artykuł dodany przez: admin (2010-04-26 14:36:57)

 Bargłów Kościelny dnia 26.04.2010 r.

WB.2222-3/10 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa pospółki do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny ”

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez  Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa pospółki do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny ”

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę: Usługi Transportowo – Sprzętowo - Remontowe Tomasz Klekotko 

3. 19-314 Kalinowo Długie 3 która w wyniku oceny ofert uzyskała następującą ilość punktów :

- 100 pkt.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była jedną i najtańszą ofertą złożoną w tym postępowaniu. 

4. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty:

5. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika

 

 

 

 W O J T G M I N Y

Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=154