www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odopwiedzi3: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w gminie Bargłów Kościelny.
Artykuł dodany przez: admin (2010-04-01 13:50:18)

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w gminie Bargłów Kościelny.

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiada na pytania oferentów dotyczące powyższej inwestycji:

Pytanie 1

Wykonawca pyta również, czy wobec powyższych informacji na temat technologii oczyszczania ścieków w bioreaktorach z napowietrzaniem mechanicznym zabronione będzie stosowanie bioreaktorów, które nie realizują następujących procesów technologicznych:

- podczyszczanie ścieków w komorze fermentacyjnej, czyli przygotowanie do dalszych procesów biologicznych {aby zaszedł proces fermentacji osadnik gnilny musi mieć objętość V osacinlka = 3 * Qdśr , a więc dla q,= 150 [l/M*d] minimum 0,45m3 na jednego użytkownika),

-oczyszczanie tlenowe w bioreaktorze pracującym w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego.

Odpowiedź 1.

W nawiązaniu do sugestii Wykonawcy (producenta oczyszczalni), aby zabronić stosowania oczyszczalni ścieków, które nie realizują konkretnych (wykazanych przez Wykonawcę) procesów technologicznych Zamawiający stwierdza co następuje:

Zastosowanie zapisu zakazującego stosowanie reaktorów oczyszczalni nie realizujących wskazanych przez Wykonawcę procesów oczyszczania (w tym: określonej objętości osadnika wstępnego, oraz ograniczenie stosowanych reaktorów do pracujących w połączonej technologii złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym) byłoby radykalnym ograniczeniem konkurencji – albowiem wg informacji posiadanych przez Zamawiającego wyłącznie jeden Producent posiada oczyszczalnie o takiej charakterystyce, i jest to właśnie podmiot zadający pytanie.

Dlatego Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, które mówi, że dopuszcza się do stosowania oczyszczalnie biologiczne (tutaj: zarówno te pracujące w technologii osadu czynnego, jak i złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym – jako technologie równoważne), pod warunkiem, że proces oczyszczania zachodzi w jednym zbiorniku/reaktorze. Z informacji będących w posiadaniu Zamawiającego wynika, że takie oczyszczalnie posiada w swoje ofercie co najmniej 8 producentów.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków jakościowych oferty, deklaracji zgodności z normą PN-EN 12536-3:2007 wystawianej przez producenta, wraz z badaniami przeprowadzonymi przez lat oratorium

notyfikowane, na podstawie których deklaracja została wystawiona lub dokument równoważny, czyli Aprobatę Techniczną wydaną przez. Instytut Ochrony Środowiska na przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Odpowiedź 2.

Zakres dokumentacji jakiej żądał będzie Zamawiający od Wykonawcy dokładnie określa Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, nr 92, poz 881 z późn. zmianami). 

Pytanie 3

Proszę o udostępnienie zestawienia, zwierającego informacje na ile osób będą budowane oczyszczalnie w poszczególnych gospodarstwach. Oczyszczalnie dostępne na rynku mają różny zakres ilości obsługiwanych użytkowników, a zatem aby można było zaoferować maksymalnie korzystną dla Gminy ofertę - niezbędna jest dokładna informacje w tej kwestii.

 

Odpowiedź 3.

Wykonawca ma swoją ofertę przygotować na podstawie kosztorysu ślepego dołączonego do specyfikacji. Kosztorys ślepy dokładnie określa zakres materiałowy niezbędny do realizacji zadania.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie oczyszczalni pracujących w układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego wykonanych z polietylenu PEHD?

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków dostępne na rynku wykonywane są z PEHD. Materiał ten posiada bardzo dobre właściwości, przez co oczyszczalnie są dużo bardzie odporne na zniszczenie i uszkodzenia mechaniczne niż włókno szklane.

 

Odpowiedź 4.

 Zamawiający dopuszcza stosowanie reaktorów oczyszczalni biologicznych wykonanych z PEHD. Oferent musi jednak pamiętać o pozostałych wymogach dotyczących reaktorów oczyszczalni.

Pytanie 5

Zamawiający w SIWZ określa warunki udziału w postępowaniu:

pkt.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednaj roboty budowlanej [...) odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia [...]".

Jakie konkretnie referencję będą uznane za wystarczające., a jakie nie będą spełniały wymagań? Budowę ilu oczyszczalni przydomowych trzeba mieć udokumentowane lub na jaką kwotę? Czy referencje na budowę np. wodociągu będą wystarczające? Jeśli tak te na ile kilometrów lub na jaką kwotę

 

Odpowiedź 5.

Zamawiający w SIWZ określił warunki udziału w postępowaniu na:

„… wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej (…) odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. …”

Przedmiotem zamówienia jest budowa 113 biologicznych oczyszczalni przydomowych pracujących w technologii z tzw. napowietrzaniem i Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy udokumentowania doświadczenia w tym konkretnie zakresie, tj. montażu oczyszczalni ścieków w ilości minimum 113 sztuk w jednym zadaniu pracujących w technologii z napowietrzaniem. 

Pytanie 6

Czy dopuszcza się zastosowanie oczyszczalni składających się z dwóch zbiorników, pierwszy zbiornik dwukomorowy jako osadnik wstępny ze złożem biologicznym oraz drugi zbiornik  bioreaktor składający się z dwóch komór - osadnika wtórnego i komory osadu czynnego?

 

Odpowiedź 6.

Odpowiedzi udzielono w poprzednich pytaniach

Pytanie 7
W dokumentacji Występuje określenie \"trudne warunki gruntowe\", nie zostały określone jakie to trudne warunki - Co należy pod tym pojęciem
rozumieć.

Odpowiedź 7.

Teren podmokły wysoki poziom wód gruntowych.

 

Pytanie 8

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zapis w punkcie V.1 3)

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że osoby które będą realizować zamówienie posiadają doświadczenie kierownika budowy w prowadzeniu robót, nie krótszym niż 3 lata wraz z dokumentami stwierdzających, że osoby te, posiadają wymagane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz przynależą do członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

1. Czy do tego typu zadnia jakim jest montaż przydomowych oczyszczalni ścieków konieczne jest wykazanie się dysponowanie osobą z uprawnieniami drogowymi lub konstrukcyjno-budowlanymi baz ograniczeń?

w punkcie VI. C) jest zapis: W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust 1 do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujący dokumenty:

C 1) Koncesja, zezwolenie lub licencja

C 3) Wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji i zamówienia.

2, Jakimi koncesjami, zezwoleniami lub licencja ma się wykazać firma, która składa ofertę na wykonanie Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów Kościelny"?

3. Jakim rodzajem sprzętu ma się wykazać wykonawca?

Odpowiedź 8.

1. Wystarczą uprawnienia sanitarne,

2. Wystarczy wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestracja w sądzie.

3. Sprzęt dotyczy koparek i środków transportu.

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=148