www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA "Zakup i dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie
Artykuł dodany przez: admin (2010-03-26 10:19:45)

 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 63244-2010 z dnia 2010-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Zakup i dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelnyw ciągu roku 2010. Łączna ilość objęta zamówieniem 5500 metrów sześciennych
Termin składania ofert: 2010-03-15

Bargłów Kościelny: Zakup i dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu roku 2010
Numer ogłoszenia: 86614 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63244 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu roku 2010.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu roku 2010.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Transpotrowo - Sprzętowo - Remontowe Tomasz Klekotko, Długie 3, 19-314 Długie, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 110000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 110000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 110000,00

  • Waluta: PLN.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=145