www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup i dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na
Artykuł dodany przez: admin (2010-03-16 14:08:02)

Bargłów Kościelny dnia 16.03.2010 r. WB.2222-11/10 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu roku 2010 ” 1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu roku 2010 ” 2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę UsługiTransportowo – Sprzętowo – Remontowe Tomasz Klekotko Długie 3 19-314 Kalinowo która w wyniku oceny ofert uzyskała następującą ilość punktów : - 100 pkt. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była jedną i najtańszą ofertą złożoną w tym postępowaniu. 3. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty: 4. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy. Otrzymują: - oferenci wg rozdzielnika W O J T G M I N Y Andrzej Kwieciński


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=142