www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYBARGŁÓW KOŚCIELNY.
Artykuł dodany przez: admin (2010-03-10 13:47:09)

Bargłów Kościelny, dn. 08.03.2010r

O.5217-1/07/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia, że dnia 08 03 2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego „DREŃSTWO III - Bargłów” dla potrzeb melioracji szczegółowych użytków rolnych w miejscowości Barszcze i Dreństwo znak O.5217-1/07/10 o zmianie decyzji Wójta Gminy Bargłów Kościelny O.5217-1/07 z dnia 18 września 2007r, pouczeniu decyzji pkt 3 otrzymuje brzmienie;

„3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4, wniosek winien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.".

 Postępowanie było prowadzone na wniosek: Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe w Suwałkach.

 Jednocześnie informuje się, iż można zapoznać się z całą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ze stanowiskami organów opiniujących, w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój Nr 2 w godz. od 800 do 1530 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia

Informację o decyzji umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, hol Urzędu Gminy

- w Internecie pod adresem: www.barglow.dt.pl

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=141