www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Zakup i dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelnyw ciągu roku
Artykuł dodany przez: admin (2010-03-05 11:42:46)

Bargłów Kościelny , 2010-03-05

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WB.2222-1/10. Nazwa zadania: Zakup i dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelnyw ciągu roku 2010. Łączna ilość objęta zamówieniem 5500 metrów sześciennych

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Urząd Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Adres zamawiającego               Augustowska 47

Kod Miejscowość                      16-320 Bargłów Kościelny

Telefon:                                  876424011

Faks:                                      876424562

adres strony internetowej        www.barglow.hg.pl

adres poczty elektronicznej    barglow@barglow.dt.pl

Godziny urzędowania:              7 :30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.barglow.dt.pl/zuzell.rar

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pok. nr 2 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakup i dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu roku 2010. Łączna ilość objęta zamówieniem 5500 metrów sześciennych

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV : 60100000-9

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2010-12-31

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-03-15 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

Pokój nr 5

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-03-15, o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

Sala konferencyjna

 

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

..............................

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczną

nie dotyczy

..............................

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: .................................................. Data zamieszczenia 2010-03-05

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=140