www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYBARGŁÓW KOŚCIELNY.
Artykuł dodany przez: admin (2010-03-01 09:13:56)

WÓJT GMINY

BARGŁÓW

 

 

Bargłów Kościelny, dnia 01 marca 2010 r.

 

O.5217-7/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny publicznie dostępnym wykazie danych na dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów o długości około 12 km oraz raport o oddziaływaniu ww. zamierzenia na środowisko.

 

Przedmiotowe postępowanie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

 

Z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu na środowisko i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym z siedzibą przy ul. Augustowskiej 47, w godzinach jego pracy.

 

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać do Wójta Gminy Bargłów Kościelny w terminie 21 dni od dnia 01 marca 2010 r.  w siedzibie Urzędu Gminy lub korespondencyjnie.

 

 

 

WÓJT GMINY

 

ANDRZEJ KWIECIŃSKI
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=139