www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze
Artykuł dodany przez: admin (2010-02-08 13:37:57)

 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 436934-2009 z dnia 2009-12-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny...
Termin składania ofert: 2010-01-12

Bargłów Kościelny: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno stare, Tajno Podjeziorne Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare.
Numer ogłoszenia: 35116 - 2010; data zamieszczenia: 08.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 436934 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno stare, Tajno Podjeziorne Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno stare, Tajno Podjeziorne Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.20.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 46.23.24.21-0, 45.23.41.10-9, 49.23.24.23-3, 45.55.56.00-5, 45.23.32.40-0, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego, ul. Noniewicza 85 C lok. 18, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5271090,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4789741,05

  • Oferta z najniższą ceną: 4789741,05 / Oferta z najwyższą ceną: 4789741,05

  • Waluta: PLN.

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=137