www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
POSTANOWIENIE
Artykuł dodany przez: admin (2010-02-02 12:32:24)

Bargłów Kościelny, dnia 01.02. 2010 r.

O.5217-7/09/10

 

POSTANOWIENIE

 

 

 Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny “

 

p o s t a n a w i a m

 stwierdzać obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:  „Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 

U z a s a d n i e n i e

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 Planowane zamierzenie inwestycyjne należy do II grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. - z późniejszymi zmianami dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

 Tut. Organ zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), zasięgnął opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 20 stycznia 2010 r. nr RDOŚ-20-WOOOŚ-II-66130-107/09/pl wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Jednocześnie ustalono, że planowany do budowy wariant obwodnicy Bargłowa Kościelnego zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000, w odległości ok. 4,5 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków “ Ostoja Biebrzańska” ( kod PLB200006 )oraz w odległości ok. 6,2 km od specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Dolina Biebrzy” (kod PLH200008). Ponadto inwestycja przebiega częściowo przez obszary chronionego krajobrazu “ Pojezierze Rajgrodzkie i Jeziora Rajgrodzkie” oraz w bliskiej odległosci od 2 użytków ekologicznych.

 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie opinią Nr 01/0/NZ/2010 z dnia 07 stycznia 2010 r. również stwierdził potrzebę wykonania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia z uwagi na to, iż dostrzega poważne zagrożenia, które mogą w istotny sposób wpłynąć na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

 Biorąc powyższe po uwagę oraz ze względu na: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skala oddziaływania, organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Oceniając możliwość zagrożenia środowiska wynikające z usytuowania przedsięwzięcia stwierdzono, że przedsięwzięcie wiąże się ze zmianą istniejącego sposobu użytkowania terenu.

 

 

 Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie uznano, że będzie miało ono znaczące oddziaływanie na środowisko i mieszkańców, dlatego też zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. 

 Niniejsze postanowienie włączono do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 w/w Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

 

Otrzymują:

  1. GDDK i A Oddział Białystok ul. Zwycięstwa 2
  2. Sołtys Wsi Bargłów Koscielny
  3. Sołtys Wsi BargłówDworny
  4. Sołtys Wsi Górskie
  5. Sołtys Wsi Kroszewo
  6. Sołtys Wsi Solistówka
  7. Sołtys Wsi Barszcze
  8. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia
  9. a/aadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=133