www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE "Rozbudow
Artykuł dodany przez: admin (2010-01-18 11:21:55)

 Bargłów Kościelny dnia 18.01.2010 r.

WB.2222-12/09/10 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu Grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare”

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez  Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu Grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare”

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego – Janusz Piotrowski 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 85 C lok. 18 , Partner: Przedsiębiorstwo EKOLOBUD S.A. 16-400 Suwałki ul. Przytorowa 9 która w wyniku oceny ofert uzyskała następującą ilość punktów :

- 100 pkt.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była jedną i najtańszą ofertą złożoną w tym postępowaniu. 

3. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty:

4. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika

 

 

 

 W O J T G M I N Y

Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=132