www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Zorganizowanie wycieczek dla uczniów w ramach projektu „Akademia Jutra” KROSZEWO
Artykuł dodany przez: admin (2007-04-17 11:54:36)

Kroszewo, 17.04.2007 r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60000 euro.

1.

Nazwa i adres zamawiającego: 

Szkoła Podstawowa w Kroszewie
Kroszewo 27
16 – 320 Bargłów Kościelny

2.

Tryb zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pliki można pobrać ze strony: http://www. barglow.hg.pl/

4.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wycieczek dla uczniów w ramach projektu „Akademia Jutra” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 7 części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): organizacja wycieczek: 63511000-4

 

5.Termin wykonania zamówienia publicznego:

 

I część zamówienia: 24.05.2007 r.

 

II część zamówienia: 01.06.2007 r.

 

III część zamówienia: 06.06.2007 r.

 

IV część zamówienia:  2-5.07.2007 r.

 

V część zamówienia: 7-8.09.2007 r.

 

VI część zamówienia: 21.09.2007 r.

 

VII część zamówienia:  04.10.2007 r.

 

 

 

 

6.

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pzp, w tym:

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym są uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, zgodnie z ar. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. Z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.); 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, w tym autokarem o podwyższonym standardzie oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym posiadają gwarancję ubezpieczeniową lub gwarancję bankową albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie prowadzonej działalności turystycznej; 

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).

7.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w gabinecie dyrektora
 Szkoły Podstawowej w Kroszewie; Kroszewo 27,

do dnia 07.05.2007 r. do godz. 1030.

8.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie; Kroszewo 27, w dniu 07.05.2007 r. o godz. 1100.

9.

Kryterium oceny ofert:
Cena – 100%

10.

Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni – jego bieg rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

12.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

Jan Duda– tel 087 6425608, e-mail: szkolakroszewo@wp.pl

13.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz stosować aukcji elektronicznej.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

  1. SIWZ – (plik doc)
  2. Oferta - (plik doc)
  3. Wzór umowy - (plik doc)
  4. Zestawienie wymaganych dokumentów - (plik doc)
  5. Wyjaśnienia do SIWZ - (plik doc)adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=13