www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odopwiedzi: “Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowyc
Artykuł dodany przez: admin (2009-12-30 08:53:24)

Bargłów Kościelny, dnia 28.12.2009

WB.2222-12/2009

 

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na : “Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare ”

 

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiada na pytania oferentów dotyczące powyższej inwestycji:

 

PYTANIE nr 1. W celu spełnienia przez wykonawce warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych robót odpowiadających swoim zakresem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek udziału jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji kompletnych stacji uzdatniania wody lub przepompowni ścieków i wodyw ramach których wykonywane były roboty konstrukcyjno – budowlane(budynki, zbiorniki żelbetowe, odstojniki popłuczyn, drogi, ogrodzenia, itp.) roboty technologiczne ( montaż układów technologicznych uzdatniania)roboty sanitarne ( wodno – kanalizacyjne, wentylacyjne, grzewcze), roboty elektryczne i automatyka?

 

ODPOWIEDZ:

 

Zamawiający ogłosił przetarg na “Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare ” w związku z powyższym pytaniem Zamawiający nie uzna spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

 

PYTANIE nr 2 WPrzedmiarze robót” branża sanitarna Zamawiający określił urządzenia podając typ i jednocześnie wskazał na ich producentów. Takie postępowanie jest niezgodnie z art 29 ust. 2 i 3, chyba że celem Zamawiającego było poprzez podanie typu urządzenia wskazanie na jego wielkość i parametry jaki ma on odpowiadać. Czy Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniających wszystkie żądane parametry, urządzeń innych producentów aniżeli określonych w “ Przedmiarze robót branża sanitarna

 

ODPOWIEDZ:

Celem Zamawiającego było poprzez podanie typu urządzenia wskazanie na jego wielkość i parametry jaki ma on odpowiadać. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniających wszystkie żądane parametry, urządzeń innych producentów aniżeli określonych w “ Przedmiarze robót branża sanitarna”


PYTANIE nr 3.

W przedmiarze robót pn. Wodociąg grupowy Barszcze brakuje 9 strony. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

 

ODPOWIEDZ:

 

Uzupełniono stronę nr 9 Przedmiaru robót na Budowę wodociągu grupowego Barszcze

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=127