www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Bargłów Kościelny: Wykonanie projektu technicznego Budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na ob
Artykuł dodany przez: admin (2009-12-30 08:01:10)

 

Bargłów Kościelny: Wykonanie projektu technicznego Budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na obszarze gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Sztabin
Numer ogłoszenia: 445014 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny , ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barglow.dt.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu technicznego Budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na obszarze gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Sztabin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektu technicznego Budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na obszarze gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Sztabin.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.84.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barglow.dt.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.barglow.dt.pl/siwz_int.rar

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny , pokój nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=126