www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
Artykuł dodany przez: admin (2009-12-22 10:57:44)

 

  Bargłów Kościelny, dnia 21.12.2009 r.

O.5217-7/09  

 

 

 

  ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania

 

 

 Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. - z późn. zmianami), iż na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 15-703 Białystok ul. Zwycięstwa 2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn - Augustów zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny”.

Parametry techniczne projektowanej obwodnicy:

- Klasa techniczna - GP,

- Prędkość projektowana  - 100 km/h,

- Prędkość miarodajna - 110 km/h,

- Ilość jezdni - 1,

- Szerokość jezdni - 7,00 m,

- Szerokość opasek bitumicznych - 2 x 0,70 m

- Szerokość poboczy gruntowych  - 2 -0,75 m, ( 1,25 na odcinku stosowania barier)

- Kategoria ruchu - KR4,

- Obciążenie  - 115 kN/oś,

- Skrajna pionowa - 4,70 m.

 Jednocześnie zawiadamiam, że na czas konieczny do dokonania uzgodnienia, zgodnie
z art. 35 § 5 KPA, wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 KPA.

 Ewentualne zastrzeżenia i wnioski rozpatrzone zostaną przy rozstrzygnięciu decyzji.

 W ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój Nr 2 zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

 

 Otrzymują:

  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 15-703 B-stok ul. Zwycięstwa 2
  2. Sołtys Wsi Bargłów Kościelny,
  3. Sołtys Wsi Bargłów Dworny;
  4. Sołtys Wsi Górskie,
  5. Sołtys Wsi Kroszewo,
  6. Sołtys Wsi Solistówka,
  7. Sołtys Wsi Barszcze
  8. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia.
  9. a/a

 

 

 

Bargłów Kościelny, dnia 21.12.2009 r.   

 

O.5217-7/09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn - Augustów zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny”.

Parametry techniczne projektowanej obwodnicy:

- Klasa techniczna - GP,

- Prędkość projektowana - 100 km/h,

- Prędkość miarodajna  - 110 km/h,

- Ilość jezdni - 1,

- Szerokość jezdni - 7,00 m,

- Szerokość opasek bitumicznych - 2 x 0,70 m

- Szerokość poboczy gruntowych - 2 -0,75 m, ( 1,25 na odcinku stosowania barier)

- Kategoria ruchu  - KR4,

- Obciążenie - 115 kN/oś,

- Skrajna pionowa  - 4,70 m.

 

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 15-703 Białystok ul. Zwycięstwa 2

Z uwagi na powyższe informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym, przy ul. Augustowskiej 47 pok. 2.

Informację umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47.

- w Internecie pod adresem: barglow@barglow,dt.pl

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia : Sołtys wsi Bargłów Kościelny, Bargłów Dworny, Górskie, Kroszewo, Solistówka, Barszcze  

 

 

W Ó J T G M I N Y

 

ANDRZEJ KWIECIŃSKI

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=124