www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
Artykuł dodany przez: admin (2009-08-03 13:56:02)

 

  Bargłów Kościelny, dnia 03.08.2009 r.

O.5217-4/09  

 

 

 

  ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania

 

 

 Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. - z późn. zmianami), iż na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102867 B Kroszewo - Karczewo zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny”.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- Klasa projektowanej drogi - D,

- Kategoria ruchu - KR1,,

- Prędkość projektowa  - 30 km/h,

- Szerokość jezdni - 4,2 m,

- Szerokość poboczy gruntowych - 1 -1,5 m,

- Spadek poprzeczny jezdni - 2 % daszkowy,

- Spadek poprzeczny pobocza - 6 % na krawędzi jezdni,

- Pochylenie skarp  - 1 : 1,5.

 Jednocześnie zawiadamiam, że na czas konieczny do dokonania uzgodnienia, zgodnie
z art. 35 § 5 KPA, wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 KPA.

 Ewentualne zastrzeżenia i wnioski rozpatrzone zostaną przy rozstrzygnięciu decyzji.

 W ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój Nr 2 zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otrzymują:

  1. Gmina Bargłów Kościelny
  2. Sołtys Wsi Wólka Karwowska
  3. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia
  4. a/a

 

 

 

 

 

 

     Bargłów Kościelny, dnia 03.08.2009 r.  

 

O.5217-4/09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102867 B Kroszewo – Karczewo zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny”.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- Klasa projektowanej drogi - D,

- Kategoria ruchu - KR1,,

- Prędkość projektowa - 30 km/h,

- Szerokość jezdni - 4,2 m,

- Szerokość poboczy gruntowych  - 1 -1,5 m,

- Spadek poprzeczny jezdni - 2 % daszkowy,

- Spadek poprzeczny pobocza - 6 % na krawędzi jezdni,

- Pochylenie skarp - 1 : 1,5.

 

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Starosty Augustowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Bargłów Kościelny

Z uwagi na powyższe informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym, przy ul. Augustowskiej 47 pok. 2.

Informację umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47.

- w Internecie pod adresem: barglow@barglow,dt.pl

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia : Sołtys wsi Wólka Karwowska  

 

 

 

 

W Ó J T G M I N Y

 

ANDRZEJ KWIECIŃSKI

 

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=115