www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej nr 1193
Artykuł dodany przez: admin (2009-07-21 13:36:27)

Bargłów Kościelny, dnia 21 lipca 2009 r.

O.5217-2/09

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), oraz w związku z §3 ust. 1 pkt. 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Powiatowega zarządu Dróg w Augustowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa Drogi powiatowej zamiejskiej nr 1193 B Reszki -Łabętnik dł. 1,995 km zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny”.

 

stwierdzam

 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Drogi powiatowej zamiejskiej nr 1193 B Reszki -Łabętnik dł. 1,995 km zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny”.

 

UZASADNIENIE

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wystąpił do tut. Organu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Drogi powiatowej zamiejskiej nr 1193 B Reszki -Łabętnik dł. 1,995 km zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny”.

 Planowane zamierzenie inwestycyjne wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (§3 ust. 1, pkt. 78), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

 Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym.

 W dniu 19 czerwca 2009 r. Wójt Gminy Bargłów Kościelny wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpił do Starosty Augustowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 Z upoważnienia Starosty Augustowskiego Naczelnik Wydziału w piśmie z dnia 15 lipca 2009 r. nr OS.7633/10/09 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Jednocześnie stwierdził, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnym, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Oddziaływanie przedsięwzięcia nie wiąże się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym, nieodwracalnym, skumulowanym związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych, wystąpieniem awarii przemysłowej.

 Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę funkcjonalności i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów pomiędzy wsią Reszki i Łabetnik Tym samym stwierdzono, że nie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie opinią Nr 17/0/NZ/2009 z dnia 20 lipca 2009 r., również nie stwierdził potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia z uwagi na to, iż nie dostrzega poważnych zagrożeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

Tut. Organ przeanalizował rodzaj, zakres i usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę jego możliwego oddziaływania.   

 Analizując rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wiąże się ze zmianą istniejącego sposobu użytkowania terenu. Teren przewidywany jako droga w całości użytkowany jest jako droga powiatowa i nie przewiduje się zmiany jego użytkowania po realizacji inwestycji.

Na terenie przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie nie występują obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnym, w tym obszary wodno-błotne, obszary wybrzeży, górskie lub leśne. Nie występują również obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również obszary Natura 2000. Przedsięwzięcie nie jest planowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej lub obszarach o znacznej gęstości zaludnienia.

Obszar objęty przedsięwzięciem nie obejmuje i nie sąsiaduje z obiektami zabytkowymi. Nie stanowi części krajobrazu o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

Na przedmiotowym terenie nie mają miejsca przekroczenia standardów jakości środowiska. Oceniając rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego oddziaływania. Nie spowoduje ono również przeciążenia istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej.

Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. 

 Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie uznano, że nie będzie miało ono znaczącego oddziaływania na środowisko i mieszkańców, dlatego też nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. 

 Strony postępowania poinformowano o toczącym się postępowaniu, zapewniono możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny w pok Nr 2 .W trakcie postępowania nie wpłynęły wnioski i uwagi od stron postępowania.

 Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

 Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, a informacja o wydanej decyzji zostanie umieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w 72 ust. 1 pkt 1-13; wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta gminy Bargłów Kościelny, w terminie 14 dni o daty jej doręczenia.

 

 

 

 Otrzymują:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg 16-300 Augustów ul. Wojska Polskiego 54
  2. Sołtys Wsi Reszki
  3. Sołtys Wsi Łabętnik
  4. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia
  5. a/a

 

Załącznik Nr 1 do decyzji

nr O.5217-2/09 z dnia 21 lipca 2009r

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 Przedmiotowym przedsięwzięciem jest „Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej nr 1193 B Reszki -Łabętnik dł. 1,995 km zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny”. Powyższa droga stanowi ciąg komunikacyjny zaliczany do klasy technicznej L posiadająca przekrój szlakowy 1x2 i jezdnię o zmiennej szerokości od 3,2 – 4,0 m

 

 W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:

 

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m,

- wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań,

- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,

- wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów odwadniających wraz z przepustami.

 

 Konstrukcja jeazdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - 5 cm.

- Podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego 20 % kruszywem łamanym.

 

 Obszar przewidziany do przebudowy położony jest w obrębie ewidencyjnym wsi Reszki i Łabętnik w gminie Bargłów Kościelny na nieruchomościach o nr geodezyjnych:

 

- Łabetnik: 489, 94/1, 102/1, 101/1, 100/1, 93/1, 493, 96/1, 92/1, 95/3, 91/1, 95/1, 90/5, 90/3, 48/3, 496, 47/1

 

- Reszki: 148/1, 138/1, 244, 251/1, 144/1, 143/1, 137/1, 142/1137/2, 141/1, 137/3, 140/1, 136/1, 139/1, 243, 134/1, 131/1, 128/1, 265/1, 126/1, 85/1, 124/1, 83/1, 83/2, 122/1, 120/1, 119/2, 117/1, 119/3, 36/6, 155, 222/1, 116/1, 201, 223, 36/8, 115/1, 146/1, 160, 34/1

 

 Teren przewidywany do przebudowy obecnie w całości użytkowany jest jako droga i nie przewiduje się zmiany jego użytkowania po realizacji inwestycji.

 

Bargłów Kościelny, dnia 21.07. 2009 r.

O.5217-2/09

 

POSTANOWIENIE

 

 

 Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej nr 1193 B Reszki – Łabętnik dł. 1,995 km zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny “

 

p o s t a n a w i a m

 

nie stwierdzać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej nr 1193 B Reszki – Łabętnik dł. 1,995 km zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny “

 

U z a s a d n i e n i e

 

Powiatowy zarząd Dróg w Augustowie wystąpił do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej nr 1193 B Reszki – Łabętnik dł. 1,995 km zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 Planowane zamierzenie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. - z późniejszymi zmianami, §3 ust. 1, pkt 78), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

 Tut. Organ zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), zasięgnął opinii Starosty Augustowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 Z upoważnienia Starosty Augustowskiego Naczelnik Wydziału w piśmie z dnia 15 lipca 2009 r. nr OS.7633/10/09 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Jednocześnie stwierdził, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnym, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Oddziaływanie przedsięwzięcia nie wiąże się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym, nieodwracalnym, skumulowanym związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych, wystąpieniem awarii przemysłowej.

 Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę funkcjonalności i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów pomiędzy wsią Reszki i Łabętnik . Tym samym stwierdzono, że nie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie opinią Nr 17/0/NZ/2009 z dnia 20 lipca 2009 r., również nie stwierdził potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia z uwagi na to, iż nie dostrzega poważnych zagrożeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

 Biorąc powyższe po uwagę oraz ze względu na: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę oddziaływania, Organ nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Oceniając możliwość zagrożenia środowiska wynikające z usytuowania przedsięwzięcia stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wiąże się ze zmianą istniejącego sposobu użytkowania teren

Na terenie przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie nie występują obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnym, w tym obszary wodno-błotne, obszary wybrzeży, górskie lub leśne. Nie występują również obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również obszary Natura 2000. Przedsięwzięcie nie jest planowane na obszarze przylegającym do jeziora, ochrony uzdrowiskowej lub obszarach o znacznej gęstości zaludnienia.

Obszar objęty przedsięwzięciem nie obejmuje i nie sąsiaduje z obiektami zabytkowymi. Nie stanowi części krajobrazu o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

Na przedmiotowym terenie nie mają miejsca przekroczenia standardów jakości środowiska.  Oceniając rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego oddziaływania. Nie spowoduje ono również przeciążenia istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej.

 

 Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie uznano, że nie będzie miało ono znaczącego oddziaływania na środowisko i mieszkańców, dlatego też nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. 

 Niniejsze postanowienie włączono do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 w/w Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

 

Otrzymują:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg Augustów
  2. Sołtys Wsi Reszki
  3. Sołtys Wsi Łabętnik
  4. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia
  5. a/a

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=112