www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.370.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy B
Artykuł dodany przez: admin (2009-07-23 13:25:03)

 

Bargłów Kościelny: udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.370.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny oraz kredytu krótkoterminowego pomostowego w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Numer ogłoszenia: 251002 - 2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny , ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barglow.dt.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.370.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny oraz kredytu krótkoterminowego pomostowego w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.370.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny oraz kredytu krótkoterminowego pomostowego w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 21.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie żąda się

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) i nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barglow.hg.pl/SIWZkred.rar
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: do odbioru (bezpłatnie) w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, pokój Nr 2 w godzinach 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w sekretariacie (pokój Nr 5) w godzinach urzędowania lub przesłać na adres zamawiającego: Gmina Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47,16-320 Bargłów.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=111