www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
UNIEWAżNIENIE Zorganizowanie wycieczek dla uczniów w ramach projektu „Akademia Jutra”
Artykuł dodany przez: admin (2007-04-15 11:37:46)

Kroszewo, dnia 15 kwietnia 2007 roku

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie wycieczek dla uczniów w ramach projektu „Akademia Jutra”

ZAWIADOMIENIE

 

o unieważnieniu postępowania

Szkoła Podstawowa w Kroszewie, Kroszewo 27, 16-320 Bargłów Kościelny działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie wycieczek dla uczniów w ramach projektu „Akademia Jutra” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=11