www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Remont Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym.
Artykuł dodany przez: admin (2009-06-29 15:20:32)

Bargłów Kościelny: Remont Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym
Numer ogłoszenia: 213274 - 2009; data zamieszczenia: 29.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny , ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www,barglow.hg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 85.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi 3000,00 złotych słownie trzy tysiące złotych 00/100 należy wpłacić na konto BS Bargłow Kościelny nr 30933400010000000002150003. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu: a) udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych , a jezeli okres działania jest krótszy w tym okresie co najnmiej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlanie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą /spełnia nie spełnia/. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: niezgodna z ustawa lub treść nie odpowiada SIWZ -której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawierają nrażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawieraja omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny, nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barglow.dt.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.barglow.hg.pl/siwz.osrodek.pdf

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47 pokój nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 20.08.2009.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=109