www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Bargłow Kościelny

Artykuł dodany przez: admin (2009-05-15 13:00:44)

 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 58542-2009 z dnia 2009-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Bargłow Kościelny
Termin składania ofert: 2009-03-20

Bargłów Kościelny: Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnościa Urzędu Gminy w Bargłowie Koscielnym
Numer ogłoszenia: 151186 - 2009; data zamieszczenia: 15.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58542 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnościa Urzędu Gminy w Bargłowie Koscielnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnościa Urzędu Gminy w Bargłowie Koscielnym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 21678.80 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MEGA - WAT S.J. J. Górniak R. Wróblewski, Grajewo, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 21678.80
  • Oferta z najniższą ceną: 21678.80 oferta z najwyższą ceną: 21678.80
  • Waluta: PLN.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=107