www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Remont drogi gminnej nr 102876 B Tonyłka - Rumiejki w km 0+000 do km 3+915

Artykuł dodany przez: admin (2009-05-15 12:56:21)

 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 58576-2009 z dnia 2009-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Remont drogi gminnej nr 102876 B Tonyłka - Rumiejki w km 0+000 do km 3+915 oraz nr 102859 B Nowiny Bargłowskie - Netta II w km 0+000 do km 1+929. Charakterystyka i zakres oraz ilości do wykonania są opisane w załączonym do...
Termin składania ofert: 2009-04-03

Bargłów Kościelny: Remont drogi gminnej nr 102876 B Tobyłka - Rumiejki w km 0+000 do km 3+915 oraz na 102859 B Nowiny Bargłowskie - Netta II
Numer ogłoszenia: 151152 - 2009; data zamieszczenia: 15.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58576 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 102876 B Tobyłka - Rumiejki w km 0+000 do km 3+915 oraz na 102859 B Nowiny Bargłowskie - Netta II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi gminnej nr 102876 B Tobyłka - Rumiejki w km 0+000 do km 3+915 oraz na 102859 B Nowiny Bargłowskie - Netta II.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1431486.82 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A., Augustów, 16-320 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 1431486.82
  • Oferta z najniższą ceną: 1431486.82 oferta z najwyższą ceną: 1468931.11
  • Waluta: PLN.


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=106