www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny Przebudowa drogi gminnej nr 102855 B Bargłow Kościelny - Żrobki w km 1+332 do km 3+
Artykuł dodany przez: admin (2009-05-15 12:44:37)

 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 53366-2009 z dnia 2009-03-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 102855B Bargłow Kościelny -Żrobki w km 1+332 do km 3+625 oraz nr 102872 B Tajno Stare Tajno Podjeziorne w km 0+000 do km 1+341,06 Charakterystyka...
Termin składania ofert: 2009-03-30

Bargłów Kościelny: Przebudowa drogi gminnej nr 102855 B Bargłow Kościelny - Żrobki w km 1+332 do km 3+625 oraz nr 102872 B Tajno Stare - Tajno Podjeziorne w km 0+000 do km 1 +341,06
Numer ogłoszenia: 151074 - 2009; data zamieszczenia: 15.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53366 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 102855 B Bargłow Kościelny - Żrobki w km 1+332 do km 3+625 oraz nr 102872 B Tajno Stare - Tajno Podjeziorne w km 0+000 do km 1 +341,06.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 102855 B Bargłow Kościelny - Żrobki w km 1+332 do km 3+625 oraz nr 102872 B Tajno Stare - Tajno Podjeziorne w km 0+000 do km 1 +341,06.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2289505.67 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: RPO Województwa Podlaskiego Działanie 2.1. Rozwój Transportu Drogowego.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • UNIDROG Sp. z o.o., Grajewo, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 2289505.67
  • Oferta z najniższą ceną: 2289505.67 oferta z najwyższą ceną: 2297342.98
  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=105